RUUA
Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Резюме
  3. Резюме в Львове
  4. Резюме Руководитель, заместитель, начальник в
  5. Руководитель, заместитель, начальник
Предложить вакансию
Юрченко Виктор

Руководитель, заместитель, начальник

Заблокировано
 14 июля  Город: Львов
Возраст:69 лет
Режим работы:полный рабочий день
Рубрики: Логистика, доставка, склад; Руководство; Строительство, архитектура
или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

Опыт работы

технічний директор
ПП "Трионбуд" (Системи кондиціювання, вентиляції, опалення. Монтаж, продажі, сервісне обслуговування.), Львов
11.2015 − 10.2019 (3 года 10 месяцев)

Проведення переговорів, підготовка комерційних пропозицій, тендерної документації, підбір та замовлення обладнання, підписання договорів, організація виконання робіт( в тому числі пусконалагоджувальних), ввід в експлуатацію та здача об'єкта замовнику.

Деякі об'єкти: готель "Адвенус", готель "Південний", ресторан "Байка", ресторан "Галицькі витребеньки", ТЦ "калина", ТЦ "Карпати", інші об'єкти на ТВК "Південний".

Заступник директора, менеджер з персоналу (суміщення)
ТОВ "Універсаліс" (Системи кондиціювання, вентиляції, опалення. Монтаж, продажі, сервісне обслуговування.), Львов
04.2010 − 10.2015 (5 лет 5 месяцев)

Проведення переговорів, підготовка комерційних пропозицій, тендерної документації, підбір та замовлення обладнання, підписання договорів, організація виконання робіт( в тому числі пусконалагоджувальних), ввід в експлуатацію та здача об'єкта замовнику.

Деякі об'єкти:Завод напівпровідників (м. Запоріжжя), ТОВ "Карпатнафтохім" ЗАТ "ЛУКОЙЛ" (м. Калуш, Ів.Франківська обл.), Южноукраїнська АЕС (М. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.).

Генеральний директор
ТОВ "Торговий дім "Галіція" (Системи кондиціювання, вентиляції, опалення. Монтаж, продажі, сервісне обслуговування.), Львов
01.2008 − 03.2010 (2 года 1 месяц)

Будівництво цеху по виготовленню полімерпісчаної черепиці.

- реорганізація процесів керування, покращення ефективності роботи підприємства;

- аудит існуючих бізнес процесів, оцінка і оптимізація;

- формування стратегії досягнення планових показників по продажам, затратам, якості послуг;

- організація сучасного рівня керування фінансами, обліком ( логістика, складський облік), маркетингом, персоналом

та інше.

Заступник директора по розвитку
ТОВ "Мед-сервіс Львів" (Мережі аптек у Львівській та Івано – Франківській областях), Львов
03.2007 − 01.2008 (10 месяцев)

- оцінка інвестиційної привабливості проекту, керування проектами;

- розробка концепції проекту, фінансового і календарного плану реалізації, контроль виконання;

- розрахунок ризиків, розробка схем фінансування проекту;

- робота з проектними інститутами і організаціями розробка ескізного, робочого проектів, замовлення ТУ;

- узгодження в держаних органах та отримання необхідних дозволів;

- робота з будівельними компаніями, аналіз ринку будівельних матеріалів та послуг, проведення тендеру, підбір генпідрядників.

- побудова служби технагляду та контролю якості;

- будівництво, реконструкція, ремонт приміщень під аптечні заклади

- введення в експлуатацію об’єктів та їх технічне обслуговування (аптеки - м. Броди, м. Львів, вул.Городоцька)

- оформлення права власності, легалізація об'єкту.

- пошук орендаторів, експлуатація об’єкту, здача в оренду або продаж зайвих площ приміщення.

Субєкт підприємницької діяльності - фізична особа
СПД ФО (Гуртова та роздрібна торгівля промисловими товарами.), Львов
05.2000 − 07.2006 (6 лет 2 месяца)
директор
Спільне українськопольське підприємство "Л і Л Лтд." (Гуртова та роздрібна торгівля промисловими товарами. Ремонтно будівельні роботи.), Львов
03.1993 − 07.2006 (13 лет 4 месяца)

- ство­рив під­при­єм­ст­во із всію не­об­хід­ною ін­фра­струк­ту­рою

- ор­га­ні­зу­вав ви­став­ко­вий ма­га­зин - са­лон з оп­то­вої та роз­дріб­ної тор­гів­лі меб­ля­ми (380 кв.м.), в по­даль­шо­му і бу­ді­вель­ни­ми ма­те­ріа­ла­ми

- один з пер­ших ім­пор­те­рів меб­лів та бу­ді­вель­них ма­те­ріа­лів про­від­них за­хід­них ви­роб­ни­ків Гер­ма­нії, Поль­щі, Сло­вач­чи­ни, Іс­па­нії.

- ви­ко­ри­стан­ня пе­ре­до­вих бу­ді­вель­них тех­но­ло­гій. Пер­шим в За­хід­но­му ре­гіо­ні по­чав ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ти по вста­нов­лен­ню стін – пе­ре­го­ро­док і стель з гіп­со­кар­то­ну, під­віс­них стель фірм "DONN", "ARM­STRONG"

- ор­га­ні­зу­вав ви­роб­ництво вер­ти­каль­них та го­ри­зон­таль­них жа­лю­зі, за­віз об­лад­нан­ня та ви­ко­ну­вав ро­бо­ти по на­не­сен­ню на сті­ни по­крит­тя, на­зва­но­го "рід­кі шпа­ле­ри"

- здій­сне­но бу­ді­вель­ні та ре­монт­ні ро­бо­ти в м. Ки­їв, Рів­не, Чер­нів­ці, Івано-Фран­ків­ську, Тер­но­по­лі, Льво­ві і у Львів­ській об­лас­ті

- з 1995 ро­ку річ­ний обо­рот реа­лі­за­ції то­ва­рів та пос­луг пе­ре­ви­щує 600 000 дол. США, а се­ред­ня чи­сель­ність пра­цюю­чих скла­да­ла 52 лю­ди­ни

- по ре­зуль­та­там 1998 – 2001 р.р. у "де­сят­ці" кра­щих бу­ді­вель­них і тор­го­вель­них під­при­ємств Львів­ської об­лас­ті

- роз­ро­бив, за­реє­ст­ру­вав і от­ри­мав сві­доцтво на то­вар­ний знак

- збіль­шив ста­тут­ний фонд до 100 000 дол. США, ви­вів із ста­тут­но­го фон­ду ма­те­рі­аль­ні та фі­нан­со­ві ак­ти­ви і за­мі­нив їх то­вар­ним зна­ком

- ор­га­ні­зу­вав тор­гів­лю за ва­лю­ту спор­тив­ним спо­ря­джен­ням фран­цу­зької фір­ми "SALO­MON" (під ки­їв­ську лі­цен­зію)

- впро­ва­див комп'ютерну сис­те­му бух­гал­тер­сь­ко­го об­лі­ку, ство­рив сис­те­му роз­ра­хун­ків в тор­гів­лі за го­тів­ку без ка­со­во­го апа­ра­ту( СПД ФО Юрченко ) та ін.

Образование

Львівський державний університет ім. Івана Франка  (Львов)
фізичний факультет, радіофізик
полное высшее, 08.1971 − 07.1976 (4 года 10 месяцев)

Знание языков:

Украинский - Профессиональный (эксперт), Русский - Профессиональный (эксперт), Польский - Профессиональный (эксперт), Английский - Ниже среднего

Дополнительная информация

Знание компьютера, программ: Досвідчений користувач ПК і ПО
Личные качества, хобби, увлечения, навыки: 10.01.2008 по н.вр. 'Торговый дом 'Галиция' ООО г. Львов генеральный директор Системы вентиляции, кондиционирования, отопления. Продажа оборудования, монтаж, сервисное обслуживание. Строительство цеха по изготовлению полимерпесчаной черепицы. - реорганизация управленческих процессов, повышение эффективности работы предприятия; - выход на плановые показатели по продажам, затратам, качеству услуг; - организация современного уровня управления финансами, логистики, складским учетом, маркетингом, персоналом 2007 по 2008 «Мед-сервис Львов» ООО г. Львов зам. директора развитие сети аптек - оценка инвестиционной привлекательности проектов, разработка концепции проекта, управление проектами; - составление графиков финансирования, контроль исполнения бизнес плана; - финансовое и ресурсное планирование; - работа с проектными институтами и организациями; - согласование и получение разрешений в государственных органах. - работа со строительными компаниями, проведение тендера, выбор генподрядчиков. - строительство объектов. - оформление права собственности, легализация объекта. - ввод в эксплуатацию. - эксплуатация объектов, сдача в аренду или продажа лишних площадей. 1992 – 2006 Совместное украинско-польское предприятие 'Л и Л Лтд.' г. Львов директор - создал предприятие со всей необходимой инфраструктурой; - координация и контроль работы внутренних подразделений (бухгалтерия, склад, логистика, оптовая и розничная торговля, ремонтные и строительные работы); - организовал выставочный магазин - салон по оптовой и розничной торговле мебелью (380 кв.м.), в дальнейшем и строительными материалами - один из первых импортеров строительных материалов ведущих западных производителей; - осуществил строительно-ремонтные работы в г.г. Киев, Ровно, Черновцы, Ив. - Франковск, Тернополь, Львов и Львовская область - с 1996 года годовой оборот реализации товаров и услуг превышает 800 000 долл. США, а среднее количество работающих составляет 52 человека - по итогам 1998 – 2001 г.г. в 'десятке' лучших строительных и торгующих предприятий Львовской области - разработал, зарегистрировал и получил свидетельство на товарный знак - увеличил уставный фонд до 100 000 долл. США, вывел из уставного фонда материальные и финансовые активы и заменил их товарным знаком - организовал торговлю за валюту спортивным снаряжением французской фирмы 'SALOMON' (под киевскую лицензию) - внедрил автоматическую систему бухгалтерского учета Довгостроковий досвід управління в Україні; Сильний та досвідчений керівник з орієнтацією на отримання компанією максимальних прибутків; Професіонал з великим практичним досвідом успішних продаж та взаємовідносин з клієнтами; Наявність лідерських та управлінських навичок, що підтверджено успішним розвитком кар'єри керівника. Безпосередньо здійснював експортно-імпортні операції з 1992 по 2005 роки. Як приклад, контракти на постачання гіпсокартонових плит фірмами 'Норгіпс' та 'Рігіпс' (1999 -2005 р.р.), де особисто здійснював всі операції: підготовка та підписання контрактів, формування замовлення на постачання, замовлення транспорту, оформлення митної документації, зустріч вантажу та розмитнення, проведення розрахунків по контрактам.На останньому місці роботи здійснив: Ріст рентабельності в цілому та по збитковому напрямку, сервісне обслуговування систем вентиляції і кондиціювання (20-50%). Оптимізацію накладних витрат (складські, заготівельні, виробничі, в т.ч. бензин, зв'язок, оренда, ремонт обладнання). Стабілізацію фінансово-господарської діяльності підприємства: погашення 2-х місячної заборгованості по зарплаті (в подальшому, виплата у визначені терміни), погашення кредитних ліній і вивід основних засобів із застави, зменшення заборгованості перед постачальниками, покращення логістики і бухгалтерського обліку, особливо по складам ( використання неліквідів і товарних залишків при виконанні нових замовлень ) і інше. Нормалізація морально-психологічного клімату в колективі. Розробка бізнес планів по перспективним напрямкам розвитку підприємства. Результатом одного з бізнес проекту є початок будівництва цеху по виготовленню полімерпіщаної черепиці.Особисті якості: • організатор, вмію створити і згуртувати команду, працювати в команді • дисциплінований, до роботи відношусь з підвищеною відповідальністю, • схильний до нестандартного мислення, творчому підходу в пошуку альтернативних рішень, • ухиляюсь від створення конфліктних ситуацій, вмію проявити гнучкість в стосунках з людьми, • рішучий і суровий, коли немає альтернативи, • комунікабельний, вмію вести переговори, спілкуватись з людьми, • володію лідерськими якостями, • цілеспрямований, вмію ставити завдання і організовувати їх виконання, • аналітичний склад розуму. Досвідчений користувач комп'ютера, працюю з бухгалтерською програмою '1С.Предприятие' та інші. Права категорії 'В' з 1979 р.

Причина жалобы *

Опишите коротко суть жалобы *


Часто ищут

↑ Наверх