Аккаунт не активирован. Проверьте почту . 
  1. Работа в Украине
  2. Компании
  3. Работа и вакансии в ОВБ Алфинанс Украина в Украине на Jobs.ua

ОВБ Алфинанс Украина

На сайте с 22 августа 2012
 Проверено Заблокирована

Описание компании

OVB Holding AG була зас­но­ва­на в 1970 році в м. Кельн. Ідея ком­панії по­ля­гає в на­данні клієнтам індивіду­аль­них неза­леж­них кон­суль­тацій в сфері осо­би­стих фінансів. Метою якої було підви­щен­ня рівня довіри до фінан­со­вих по­слуг та фінан­со­ву гра­мотність людей, за­без­пе­чен­ня без­пе­ки, ком­пе­тент­ності і якості для клієнтів. Кожен кон­суль­тант про­во­дить кваліфіко­ва­ний фінан­со­вий аналіз, який доз­во­ляє ство­ри­ти про­по­зицію, котра відповідає по­тре­бам та ба­жа­ним мож­ли­во­стям клієнта. Від свого фінан­со­во­го кон­суль­тан­та, клієнт от­ри­мує про­гра­му, метою якої є за­без­пе­чен­ня його сім`ї не тільки зараз, але й в май­бут­ньо­му. Зараз ком­панія працює в 14 євро­пейсь­ких країнах і є одною з го­лов­них по­ста­чаль­ників фінан­со­вих по­слуг для всієї Європи. В Україні працює з 2007 року.

Контактная информация

Адрес:Ровно, вул.Кавказька 2
Телефон:

067 307 47 62

Контактное лицо:Андрій Ушкевич
Сайт:ovb.biz.ua

Вакансии в ОВБ Алфинанс Украина

У данной компании на данный момент нет активных вакансий.
 
↑ Наверх