Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Законодавство та право
  3. Кодекс законів про працю України (КЗпП)
  4. Глава XVIII: Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю

  Глава XVIII: Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю

  • Стаття 259. Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю

   Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю здiйснюють спецiально уповноваженi на те органи та iнспекцiї, якi не залежать у своїй дiяльностi вiд власника або уповноваженого ним органу.

   Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів державної податкової служби, які мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування

   Вищий нагляд за додержанням i правильним застосуванням законiв про працю здiйснюється Генеральним прокурором України i пiдпорядкованими йому прокурорами.

   Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здiйснюють професiйнi спiлки та їх об'єднання.

  • Стаття 260. Державний нагляд за охороною працi

   Державний нагляд за додержанням законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi здiйснюють:

   Державний комiтет України по нагляду за охороною працi;
   Державний комiтет України з ядерної та радiацiйної безпеки;
   органи державного пожежного нагляду управлiння пожежної охорони Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;
   органи та заклади санiтарно-епiдемiологiчної служби Мiнiстерства охорони здоров'я України.

  • Стаття 263. Повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй та Рад народних депутатiв у галузi охорони працi

   Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї i Ради народних депутатiв у межах вiдповiдної територiї:

   забезпечують реалiзацiю державної полiтики в галузi охорони працi;
   формують за участю профспiлок програми заходiв з питань безпеки, гiгiєни працi i виробничого середовища, що мають мiжгалузеве значення;
   здiйснюють контроль за додержанням нормативних актiв про охорону працi.

  • Стаття 265. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працю

   Особи, виннi в порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

  КЗпП України: всі статті →
  Повернутися до змісту →

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору