UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Інформаційні матеріали
 3. Законодавство та право
 4. Закон про зайнятість населення

Закон про зайнятість населення

 • Стаття 15. Принципи та мета, основні напрями державної політики у сфері зайнятості населення

  1. Державна політика зайнятості населення базується на принципах:

  1) пріоритетності забезпечення повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості в процесі реалізації активної соціально-економічної політики держави;

  2) відповідальності держави за формування та реалізацію політики у сфері зайнятості населення;

  3) забезпечення рівних можливостей населення у реалізації конституційного права на працю;

  4) сприяння ефективному використанню трудового потенціалу та забезпечення соціального захисту населення від безробіття.

  2. Метою державної політики у сфері зайнятості населення є:

  1) забезпечення рівних можливостей особам у реалізації їх права на працю;

  2) сприяння підвищенню професійного рівня працездатного населення відповідно до суспільних потреб;

  3) сприяння зайнятості населення, у тому числі в сільській місцевості та на депресивних територіях;

  4) забезпечення економіки кваліфікованими кадрами;

  5) збалансування попиту на робочу силу (створення належної кількості робочих місць) та її пропонування (створення умов для професійного розвитку, гідних умов для праці);

  6) пріоритетність забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості;

  7) забезпечення соціального захисту осіб у разі настання безробіття;

  8) посилення соціального та правового захисту громадян України, які працюють за кордоном, у тому числі шляхом активізації міжнародного співробітництва, укладення міжнародних договорів, що стосуються питань захисту прав трудових мігрантів.

  3. Основними напрямами державної політики у сфері зайнятості населення є:

  1) створення умов для розвитку економіки та сприяння створенню нових робочих місць;

  2) задоволення попиту пріоритетних галузей економіки у висококваліфікованих працівниках;

  3) посилення мотивації до легальної і продуктивної праці;

  4) активізація підприємницької ініціативи та самостійної зайнятості населення;

  5) удосконалення системи професійного навчання з урахуванням інтересів особистості, потреб економіки та ринку праці;

  6) сприяння підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання у професійному розвитку працівників;

  7) збалансування попиту і пропонування щодо обсягу та рівня кваліфікації робочої сили на ринку праці шляхом системного прогнозування потреб економіки;

  8) сприяння зайнятості громадян;

  9) забезпечення створення рівних можливостей для реалізації суб'єктами господарювання інфраструктурних проектів та цільових програм, що фінансуються за рахунок державних коштів;

  10) координація та контроль діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;

  11) повернення безробітних до продуктивної зайнятості;

  12) міжнародне співробітництво у сфері забезпечення соціального захисту громадян України, які працюють за кордоном;

  13) взаємодія органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців та професійних спілок з метою забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості, зокрема здійснення заходів щодо сприяння зайнятості населення;

  14) забезпечення ефективного та цільового використання коштів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення;

  15) здійснення заходів, що сприяють зайнятості громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці (частина перша статті 14 цього Закону);

  16) заохочення роботодавців, які зберігають діючі та створюють нові робочі місця насамперед для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці (частина перша статті 14 цього Закону);

  17) забезпечення співпраці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, інших посередників з працевлаштування та установ соціальної, професійної і трудової реабілітації інвалідів, центрів соціальних служб для молоді;

  18) захист внутрішнього ринку праці шляхом регулювання залучення до роботи іноземних працівників.

 • Стаття 16. Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення

  1. Держава забезпечує реалізацію політики у сфері зайнятості населення шляхом:

  1) проведення податкової, кредитно-грошової, інвестиційної, бюджетної, соціальної, зовнішньоекономічної та інноваційної політики з метою розширення сфери застосування праці, забезпечення повної, продуктивної, вільно обраної зайнятості, підвищення рівня кваліфікації та конкурентоспроможності робочої сили;

  2) визначення у загальнодержавних програмах економічного та соціального розвитку, програмах економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст показників розвитку ринку праці та зайнятості населення та їх оцінювання за результатами реалізації таких програм;

  3) включення до системи регулювання ринку праці заходів щодо запровадження стимулювання вітчизняного виробництва до створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки та сільській місцевості;

  4) сприяння підвищенню конкурентоспроможності робочої сили та зайнятості населення;

  5) соціального захисту громадян у разі настання безробіття;

  6) сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу, в тому числі в сільських населених пунктах та на депресивних територіях;

  7) розвитку сільського аграрного туризму, кластерів народних художніх промислів;

  8) створення умов для забезпечення підвищення конкурентоспроможності робочої сили та її мобільності;

  9) прогнозування та оцінки впливу на ринок праці політики у сфері зайнятості;

  10) ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

 • Стаття 17. Органи, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення

  1. Формування та реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення забезпечують у межах своїх повноважень Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики, інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

  2. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення є центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики.

  3. З метою реалізації державної політики зайнятості Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період, у яких визначаються шляхи та способи розв'язання проблем зайнятості населення і передбачаються заходи з консолідації зусиль усіх сторін соціального діалогу, спрямованих на регулювання процесів, що відбуваються на ринку праці, для підвищення рівня зайнятості населення.

  Основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення розробляються на підставі основних прогнозних параметрів соціально-економічного розвитку України, державних, галузевих та регіональних програм у частині їх впливу на сферу зайнятості населення, на розвиток трудового потенціалу з визначенням механізму їх реалізації.

  Координацію і контроль за виконанням основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

  Відповідальність за виконання основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення покладається на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

 • Стаття 18. Територіальні та місцеві програми зайнятості населення

  1. Територіальні та місцеві програми зайнятості населення спрямовані на реалізацію основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення в регіонах та є складовими програм їх соціально-економічного розвитку.

  2. Територіальні та місцеві програми зайнятості населення розробляються місцевими державними адміністраціями та подаються на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.

  3. У територіальних та місцевих програмах зайнятості населення визначаються основні показники ринку праці та заходи, спрямовані на збалансування попиту і пропонування робочої сили на територіальних ринках праці, соціального захисту безробітних, забезпечення зайнятості громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

  4. Координація роботи із здійснення заходів, передбачених програмами зайнятості населення, покладається на центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики, органи соціального діалогу у сфері зайнятості, Міністерство праці та соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у сфері праці і соціального захисту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та органи місцевого самоврядування.

 • Стаття 19. Органи соціального діалогу у сфері зайнятості

  1. Для підготовки погоджених рішень щодо здійснення політики зайнятості можуть створюватися координаційні комітети сприяння зайнятості, ради з професійної орієнтації та інші органи соціального діалогу.

  2. Порядок формування органів соціального діалогу у сфері зайнятості, повноваження та організація їх роботи визначаються відповідно до статті 9 Закону України "Про соціальний діалог в Україні".

 • Стаття 20. Фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості населення

  1. Фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості населення здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших джерел відповідно до законодавства.


↑ Вгору