Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Керівники
  4. Директор пiдприємства

Директор пiдприємства

Завдання та обов’язки. Здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством та статутом підприємства. Організовує роботу філіалів, виробничих дільниць та інших структурних підрозділів підприємства, спрямовуючи їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення виробництва з метою повнішого задоволення потреб комунально-побутових підприємств і населення торф’яним паливом, добривами та іншою продукцією із торфу та на його основі, всебічне підвищення продуктивності праці, ефективності та якості продукції, з широким впровадженням нової техніки і прогресивної технології, наукової організації праці, виробництва та управління, удосконалення господарського механізму.

Забезпечує виконання підприємством кількісних і якісних показників, капітального будівництва, всіх зобов’язань перед державним та місцевим бюджетом, постачальниками, замовниками та банками. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства з застосуванням нормативів матеріальних, фінансових та трудових витрат, широкого поширення передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва, добиваючись високих техніко-економічних показників, всебічного підвищення технічного рівня та якості продукції, раціональних та економічних витрат усіх видів ресурсів.

Створює в кожному структурному підрозділі і на робочому місці належні умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці та забезпечує з цією метою функціонування системи керування охороною праці. Розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи щодо встановлених нормативів з охорони праці, забезпечує усунення причин виробничого травматизму та профзахворювань, організовує атестацію робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці та пропаганду безпечних умов.

Організовує проведення медичного огляду працівників, навчання з питань охорони праці, фінансування та економічного стимулювання охорони праці. Разом із профспілковою організацією та трудовим колективом забезпечує розроблення, укладання та виконання колективного договору, забезпечує суворе дотримання державних інтересів зміцнення трудової та виробничої дисципліни, сприяє розвиткові творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує правильне поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, єдиноначальність та колегіальність в обговоренні та вирішенні виробничих та інших питань, впровадження матеріальних і моральних стимулів, підвищення ефективності виробництва, а також підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та за підсумки роботи колективу.

Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам — заступникам директора, а також функціональних та виробничих підрозділів підприємств. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства, активне використання правових засобів для вдосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і господарського розрахунку.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі, підприємства; виробничі потужності підприємства; технологію виробництва продукції підприємства; порядок розроблення та затвердження завдань виробничо-господарської діяльності підприємства; методи господарювання й управління підприємством; порядок укладання та виконання господарських договорів; досягнення науки і техніки в Україні та за її межами у галузі торф’яного виробництва і досвід передових підприємств; економіку, організацію виробництва, праці й управління; основи законодавства України; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору