Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Бухгалтерия, финансы, учет/аудит
 4. Должностная инструкция ведущего бухгалтера (бухгалтер I-II, бухгалтер (с дипломом специалиста) (укр.)

Должностная инструкция ведущего бухгалтера (бухгалтер I-II, бухгалтер (с дипломом специалиста) (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОВІДНОГО БУХГАЛТЕРА (БУХГАЛТЕР I-II, БУХГАЛТЕР (З ДИПЛОМОМ СПЕЦІАЛІСТА)


I. Загальні положення
 1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність Провідного бухгалтера.
 2. Провідний бухгалтер належить до професійної групи «Професіонали», є штатним співробітником (підрозділу, групи _______________) підприємства, та призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства у встановленому трудовим законодавством порядку за поданням _________.
 3. Провідний бухгалтер підкоряється безпосередньо Головному бухгалтеру (або керівнику підприємства).
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  - Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера I категорії не менше 2 років.
  - Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
  - Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, бакалавра — стаж роботи за професією бухгалтера не менше 2 років.
  - Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 5. Провідний бухгалтер повинен знати:
  - нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
  - облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;
  - план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій;
  - систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю;
  - основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообороту за розділами обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;
  - правила проведення інвентаризації активів та зобов'язань;
  - організацію процесу взаємодії працівників свого структурного підрозділу;
  - порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках своїх функціональних обов'язків;
 6. У період тимчасової відсутності Провідного бухгалтера його обов'язки покладаються на ________________ (особу, призначену керівником у належному порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків)
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Провідний бухгалтер:
 1. Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних.
 2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
 3. За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.
 4. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
 5. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.
 6. Забезпечує підготовку оброблених документів, регістрів і звітності для збереження їх протягом встановленого терміну.
 7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо:
  - внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообороту;
  - розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
  - забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності.
 8. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх упровадження на підприємстві.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Провідний бухгалтер має право:
 1. Підписувати та візувати облікові документи в межах своєї компетенції.
 2. Вести листування та вступати во взаємовідносини з іншими структурними підрозділами підприємства з питань, які належать до компетенції бухгалтерії.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню робіт та усунення виявлених недоліків в діяльності підприємства;
 4. Вимагати та оперативно отримувати інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків та завдань.
 5. Вимагати від керівника підприємства (керівників структурних підрозділів) реалізації прав, що передбачені цією інструкцією, для кваліфікованого виконання своїх обов'язків.
 6. Давати підлеглим йому співробітникам доручення та завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки та контролювати їх своєчасне виконання.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Провідний бухгалтер несе відповідальність за:
 1. недостовірну інформацію про стан виконання планових робіт.
 2. невиконання наказів, розпоряджень і доручень безпосередніх керівників підприємства.
 3. порушення правил техніки безпеки, протипожежних, санітарних та інших правил, які утворюють загрозу діяльності підприємства, його працівникам.
 4. не дотримання трудової і виконавської дисципліни.
 5. невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків згідно цієї інструкції в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
 6. спричинення прямого матеріального збитку підприємству, також як і за дії (або бездіяльність), що привели до такого матеріального збитку.
 7. правопорушення, вчинені в процесі своєї трудової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.
 8. несе персональну відповідальність за збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


V. Умови роботи
 1. Режим роботи Провідного бухгалтера визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві і трудовим договором (контрактом).
 2. У зв'язку з виробничою необхідність повинен виїжджати в службові відрядження (зокрема місцевого значення).
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


VІ. Сфера діяльності. Право підпису
 1. Винятковою сферою діяльності Провідного бухгалтера є забезпечення планування і організація бухгалтерського обліку підприємства (виробничої діяльності ________________).
 2. Бухгалтеру для забезпечення його діяльності надається право підпису облікових (фінансових) внутрішніх документів з питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Ищете работу?

Ищете персонал?

Другие документы

↑ Наверх