Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Офісний персонал
  4. Посадова інструкція референта керівника підприємства (укр.)

  Посадова інструкція референта керівника підприємства (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РЕФЕРЕНТА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА


  I. Загальні положення
  1. Референт керівника підприємства належить до професійної групи "Фахівці".
  2. Призначення на посаду референта керівника підприємства та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
  3. Референт керівника підприємства підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.
  4. За відсутності референта керівника підприємства його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
  5. Референт керівника підприємства повинен знати:
   - Законодавство України про підприємницьку діяльність.
   - Основи адміністративного, господарського та трудового права.
   - Нормативні, методичні та інші керівні документи в галузі професійної діяльності.
   - Діловодство.
   - Положення, інструкції та інші матеріали з розроблення управлінської, організаційної, технічної та інших видів документації.
   - Основи економіки, організації праці, виробництва.
   - Профіль, спеціалізацію й особливості управління підприємством.
   - Організаційну, виробничу і соціальну структуру підприємства.
   - Основи технології виробництва.
   - Комп'ютерну й офісну техніку.
   - Технічні засоби реєстрації й оброблення інформації.
   - Правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо.
   - Основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин.
   - Основи вітчизняної культури, звичаї, відповідні стилі літературного та ділового мовлення.
   - Одну або більше іноземних мов.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією не менше 1 року або вища освіта без вимог до напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та післядипломна освіта - перепідготовка чи підвищення кваліфікації й стаж роботи на підприємстві не менше 2 років.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Бере участь у впровадженні системи взаємозв'язків, застосовує і підтримує її відповідно до встановлених вимог і порядку, які забезпечують координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства й керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками, а також систему взаємовідносин керівника підприємства із представниками інших підприємств, партнерами, конкурентами, клієнтами.
  2. Організовує робочий час керівника підприємства, оперативно вносить зміни та доповнення до програми й розкладу його роботи.
  3. Складає щомісячно графік звітів керівників структурних підрозділів про результати господарської діяльності.
  4. Доводить до відома всіх заінтересованих служб, сторонніх організацій та окремих осіб зміст протоколів і прийнятих рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
  5. Складає замовлення на необхідне обладнання, матеріали та послуги.
  6. Бере участь у розгляді управлінських і організаційних справ.
  7. Веде встановлену документацію.
  8. За дорученням керівника підприємства готує аналітичні огляди з актуальних соціальних, економічних і фінансових питань в умовах ринкових відносин.
  9. Здійснює відбір та опрацювання інформації для керівника.
  10. Готує згідно із затвердженою номенклатурою проекти розпорядчої документації, адміністративної, комерційної, технічної та іншої кореспонденції - запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень тощо.
  11. Виконує протокольні записи, контролює готовність стенографічних звітів про важливі та значні події і виступи на зустрічах, засіданнях, нарадах тощо.
  12. Бере участь у підготовці доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівника підприємства.
  13. Організовує своєчасне та адресне направлення доручень, розпоряджень та наказів керівника підприємства, службової кореспонденції та спеціальної документації керівникам підрозділів та іншим виконавцям.
  14. Простежує процес одержання встановленої інформації, контролює повноту її надходження.
  15. Реєструє звернення і заяви працівників, організує їх прийом (зустріч) із керівником підприємства.
  16. Допомагає керівникові підприємства у застосуванні відповідних норм етикету та протоколу під час прийому службових осіб, відвідувачів та гостей.
  17. Регулює протягом робочого дня поїздки керівника підприємства.
  18. Супроводжує керівника підприємства під час його візитів, відряджень та поїздок, виконуючи постійні завдання та обов'язки, а також роботи, що випливають із конкретних обставин.
  19. _________________________________________________________________.
  20. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Референт керівника підприємства має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  3. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням керівника підприємства у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
  5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
  6. Вимагати від керівника підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Референт керівника підприємства несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору