Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Виробництво
  4. Посадова інструкція гідротехніка (зрошувальні та осушувальні системи) (укр.)

  Посадова інструкція гідротехніка (зрошувальні та осушувальні системи) (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІКА (ЗРОШУВАЛЬНІ ТА ОСУШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ)


  I. Загальні положення
  1. Гiдротехнiк безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Гiдротехнiк виконує вказівки _______________.
  3. Гiдротехнiк заміняє _______________.
  4. Гiдротехнiка заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - Земельний кодекс України;
   - Водний кодекс;
   - Закон України “Про меліорацію земель”;
   - Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем;
   - постанови, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації меліоративних систем;
   - вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання нанесенню шкоди навколишньому середовищу;
   - основи геодезії, гідрології та гідрогеології, гідротехніки і гідравліки, економіку та організацію виробництва, управління технологічними процесами виробництва;
   - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
   - безпеку життєдіяльності і захисту систем при виникненні надзвичайних ситуацій;
   - порядок і планування ремонтно-експлуатаційних робіт;
   - технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об’єктів, перспективи їх розвитку;
   - правила приймання і здавання в експлуатацію відремонтованих об’єктів;
   - оплату праці й управління;
   - законодавство про працю.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   Провідний гідротехнік (зрошувальні та осушувальні системи): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією гідротехніка (зрошувальні та осушувальні системи) I категорії — не менше 2 років.

   Гідротехнік (зрошувальні та осушувальні системи) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією гідротехніка (зрошувальні та осушувальні системи) II категорії — не менше 2 років.

   Гідротехнік (зрошувальні та осушувальні системи) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідротехніка (зрошувальні та осушувальні системи) — не менше 2 років.

   Гідротехнік (зрошувальні та осушувальні системи): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Забезпечує упровадження організаційних і технічних заходів щодо утримання в справному і працездатному стані всіх елементів меліоративної системи згідно з вимогами, передбаченими законодавчими актами та іншими нормативними документами.
  2. Організовує разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель розроблення та упровадження системи інженерних заходів щодо забезпечення технологічної цілісності функціонування меліоративних систем.
  3. Визначає виконавців, вносить пропозиції щодо джерел фінансування робіт з нагляду, догляду за роботою систем, проведення поточного і капітального ремонтів, здійснює контроль за їх виконанням і приймає виконані роботи.
  4. Упроваджує нову техніку, прогресивні технології і засоби малої механізації для проведення ремонтно-експлуатаційних робіт.
  5. Забезпечує пропускання повеней і паводків та підготовку систем до вегетаційного сезону.
  6. Організовує раціональне водокористування на зрошувальних системах, своєчасне і безперебійне подавання води водокористувачам у зазначені строки.
  7. Упорядковує обладнання водовиділів водомірними пристроями та веде облік води, що надходить у зрошувальну систему.
  8. Сприяє організації роботи дощувальної техніки, проводить контроль за додержанням науково обґрунтованих режимів зрошення.
  9. Забезпечує умови для створення і підтримання у кореневмісному шарі на осушених землях оптимального водно-повітряного режиму.
  10. Упроваджує заходи із жорсткої економії водно-енергетичних і фінансових ресурсів за рахунок дотримання встановлених лімітів.
  11. Бере участь у роботі комісій з визначення технічного стану елементів меліоративних систем, вносить пропозиції щодо вдосконалення їх технічного рівня.
  12. Здійснює повсякденний контроль за виконанням персоналом правил технічної експлуатації елементів меліоративної мережі, контролює додержання робітниками вимог охорони праці, трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.
  13. _________________________________________________________________.
  14. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Гiдротехнiк має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Гiдротехнiк несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору