Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Виробництво
 4. Посадова інструкція механіка цеху по розливу горілок (укр.)

Посадова інструкція механіка цеху по розливу горілок (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕХАНІКА ЦЕХУ ПО РОЗЛИВУ ГОРІЛОК


I. Загальні положення
 1. Механік цеху по розливу горілок належить до професійної групи “Фахівці”.
 2. Призначення на посаду механіка цеху та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням начальника цеху з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Механік цеху по розливу горілок підпорядковується безпосередньо начальнику цеху по розливу горілок.
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Без вимог до стажу роботи.
 5. Механік цеху по розливу горілок повинен:
  - Проходити підвищення кваліфікації 1 раз на 5 років.
  - Проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці перед призначенням на посаду і періодично 1 раз на 3 роки.
 6. Механік цеху по розливу горілок повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту устаткування, будівель, споруд.
  - Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок.
  - Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
  - Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.
  - Організацію ремонтної служби на підприємстві, в цеху.
  - Систему планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації технологічного устаткування.
  - Перспективи технічного розвитку цеху і підприємства.
  - Технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, режими роботи і правила експлуатації устаткування цеху.
  - Організацію і технологію ремонтних робіт.
  - Методи монтажу, регулювання і налагодження устаткування.
  - Основи технології виготовлення продукції в цеху.
  - Порядок розроблення паспортів на устаткування, інструкцій з експлуатації, відомостей дефектів, специфікацій та іншої технічної документації.
  - Правила здавання устаткування до ремонту і прийому після ремонту.
  - Організацію мастильно-емульсійного господарства.
  - Вимоги організації праці в процесі експлуатації, ремонту і модернізації устаткування на підприємстві.
  - Передовий вітчизняний і світовий досвід ремонтного обслуговування.
  - Основи економіки, організації виробництва, праці і управління.
  - Основи трудового законодавства.
  - Діючі нормативно-правові акти з охорони праці, з заходів протипожежної безпеки та промсанітарії.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Норми ділової поведінки та етики професійних відносин.
  - Інструкцію з безпеки руху для пішоходів в приміщеннях та по території підприємства.
  - Основи електробезпеки.
  - Інструкцію з надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.
  - Свою посадову інструкцію.
 7. За відсутності механіка цеху його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує безаварійну і надійну роботу всіх видів устаткування спиртового цеху, їх правильну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт і модернізацію.
 2. Здійснює технічний нагляд за станом і ремонтом захисних пристроїв на механічному устаткуванні, будівель і споруд цеху.
 3. Організує підготовку календарних планів (графіків) огляду, перевірок і ремонту устаткування, замовлень на централізоване виконання капітальних ремонтів устаткування, одержання необхідних для планово-запобіжних і поточних ремонтів матеріалів, запасних частин, інструменту тощо, розроблення паспортів на устаткування, специфікацій на запасні частини та іншої технічної документації.
 4. Бере участь у прийманні і встановленні нового устаткування, проведенні робіт з атестації і раціоналізації робочих місць, модернізації і заміни малоефективного устаткування високопродуктивним, у впровадженні засобів механізації важких фізичних і трудомістких робіт.
 5. Організує облік усіх видів устаткування, а також такого устаткування, яке відпрацювало амортизаційний термін і морально застаріло, підготовку документів на його списання.
 6. Вивчає умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин передчасного спрацювання, проводить аналіз причин і тривалості простоїв, пов'язаних з технічним станом устаткування.
 7. Розроблює і впроваджує прогресивні методи ремонту і відновлення вузлів і деталей механізмів, а також заходів щодо збільшення тривалості використання устаткування, скорочення його простоїв і підвищення змінності, запобігання аварій і виробничого травматизму, зниження трудомісткості і собівартості ремонту, поліпшення його якості.
 8. Готує для пред'явлення експертам органу державного нагляду за охороною праці обладнання та інші об'єкти, які підлягають державному наглядові.
 9. Здійснює технічне керівництво мастильно-емульсійним господарством, впроваджує прогресивні норми витрат мастильних і обтиральних матеріалів, організує регенерацію відпрацьованих масел.
 10. Бере участь у перевірці устаткування цеху на технічну точність, у встановленні оптимальних режимів роботи устаткування, які сприяють його ефективному використанню, в розробленні інструкцій з технічної експлуатації, змащування устаткування і догляду за ним, безпечного ведення ремонтних робіт.
 11. Розглядає раціоналізаторські пропозиції і винаходи, які стосуються ремонту і модернізації устаткування, готує висновки щодо них, забезпечує впровадження прийнятих пропозицій.
 12. Організує облік робіт, виконаних у процесі ремонту і модернізації устаткування, контролює їх якість, а також правильність витрат матеріальних ресурсів, виданих на зазначені заходи.
 13. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці в процесі виконання ремонтних робіт.
 14. Організовує працю працівників цеху, які ремонтують устаткування і підтримують його в працюючому стані.
 15. Раціонально і ефективно організовує працю на своєму робочому місці.
 16. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
 17. Для виконання посадових обов’язків за межами території підприємства механіку дозволяється відлучатися з свого робочого місця тільки з дозволу безпосереднього керівника.
 18. Раціонально витрачає енергоресурси при організації своєї роботи, додержується режиму економії отримуваних витратних матеріалів, оптимально витрачає робочий час при використанні каналів зв’язку.
 19. Забезпечує зберігання закріпленого оргобладнання, меблі , отриманих витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту в межах приміщень цеху по розливу горілок.
 20. Функціональні обов’язки з охорони праці:
  - Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.
  - Дотримуватися вимог загальних правил охорони праці та встановленого відповідного протипожежного режиму на підприємстві.
  - Вивчати, знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, з заходів протипожежної безпеки і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з оргтехнікою, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
  - Додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт на своєму робочому місці.
  - Дотримуватися оптимального режиму праці та відпочинку при роботі на персональному комп’ютері.
  - Слідкувати за справним і безпечним станом меблів та оргтехніки, що знаходиться в експлуатації на своєму робочому місці.
  - Дотримуватися вимог діючих правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог правил безпеки для пішоходів під час руху в приміщеннях та на території підприємства.
  - Знати небезпечні і шкідливі виробничі фактори , що можуть діяти на робочому місці та постійно використовувати видані засоби індивідуального захисту під час роботи для зменшення негативного їх впливу на особисте здоров’я та недопущення виробничого травматизму.
  - Дотримуватися чистоти на своєму робочому місці , в приміщенні та під час перебування на території підприємства.
  - Своєчасно отримувати якісний інструктаж з питань охорони праці та протипожежної безпеки від керівника.
  - Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі).
  - Знати та вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках на виробництві.
  - Негайно доповідати керівникові та провідному спеціалісту з охорони праці про випадки виробничого травматизму, а також якщо Ви стали свідком виробничого травмування іншого працівника підприємства.
  - Знати та виконувати вимоги правил промсанітарії, дотримуватися правил особистої гігієни.
  - Використовувати за призначенням санітарно-побутові приміщення та шафи для зберігання одягу.
 21. _________________________________________________________________.
 22. _________________________________________________________________.


III. Права

Механік цеху по розливу горілок має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 7. На отримання інформації про організацію роботи з охорони праці на підприємстві при укладанні трудового договору.
 8. На охорону праці під час роботи на підприємстві.
 9. На соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 10. Вимагати в установленому порядку від керівництва забезпечення здорових безпечних умов праці на робочому місці, згідно вимог нормативних актів з охорони праці та протипожежної безпеки, правил промсанітарії, діючих стандартів.
 11. Вимагати від керівництва забезпечення необхідними засобами колективного захисту, засобами індивідуального захисту згідно діючих галузевих норм, місцями для постійного їх зберігання.
 12. Відмовитися від виконання дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, або для людей, які його оточують , або виробничого середовища чи довкілля. Механік зобов’язаний негайно повідомити про це безпосередньо свого керівника.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Механік цеху по розливу горілок несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору