Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Керівництво
 4. Посадова інструкція начальника головного управління, управління (самостійного відділу, служби) (укр.)

Посадова інструкція начальника головного управління, управління (самостійного відділу, служби) (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, УПРАВЛІННЯ (САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ, СЛУЖБИ)


I. Загальні положення
 1. Начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) виконує вказівки _______________.
 3. Начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) заміняє _______________.
 4. Начальника головного управління, управління (самостійного відділу, служби) заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України;
  - акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевої державної адміністрації;
  - Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер управління;
  - практику застосування чинного законодавства;
  - основи державного управління, економіки та управління персоналом;
  - основи права, політології та ринку праці;
  - форми та методи роботи із засобами масової інформації;
  - правила ділового етикету;
  - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
  - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  - Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.
  - Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво діяльністю головного управління, управління (самостійного відділу, служби), розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
 2. Забезпечує виконання покладених на головне управління, управління (самостійний відділ, службу) завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню.
 3. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника головного управління, управління (самостійного відділу, служби), керівників його структурних підрозділів.
 4. Готує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих установ, підприємств, організацій згідно з чинним законодавством.
 5. Погоджує структуру та штатний розпис головного управління, управління (самостійного відділу, служби), положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників головного управління, управління (самостійного відділу, служби).
 6. Видає у межах своєї компетенції розпорядження, організовує та контролює їх виконання.
 7. Керує розробкою проектів складних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на відповідній території тощо.
 8. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності головного управління, управління (самостійного відділу, служби), вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення.
 9. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці головного управління, управління (самостійного відділу, служби) з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
 10. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву місцевої державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.
 11. Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.
 12. Забезпечує роботу з ведення діловодства в головному управлінні, управлінні (самостійному відділі, службі).
 13. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в головному управлінні, управлінні (самостійному відділі, службі).
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) має право:
 1. Представляти місцеву державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.
 2. У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності головного управління, управління (самостійного відділу, служби).
 3. Здійснювати перевірки стану дотримання Конституції України, актів законодавства України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділів, незалежно від форм власності згідно з чинним законодавством.
 4. Вносити до різних інстанцій пропозиції щодо вдосконалення роботи головного управління, місцевого органу виконавчої влади та державної служби в цілому.
 5. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності головного управління, управління (самостійного відділу служби) та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
 6. Залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник головного управління, управління (самостійного відділу, служби) несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору