UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Керівництво
 4. Посадова інструкція начальника відділу підсобного сільського господарства (укр.)

Посадова інструкція начальника відділу підсобного сільського господарства (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПІДСОБНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


I. Загальні положення
 1. Начальник відділу підсобного сільського господарства безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник відділу підсобного сільського господарства виконує вказівки _______________.
 3. Начальник відділу підсобного сільського господарства заміняє _______________.
 4. Начальника відділу підсобного сільського господарства заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації підсобного сільського господарства, заготівель та переробки сільськогосподарських продуктів;
  - технологію сільськогосподарського виробництва;
  - технологію переробки сільськогосподарської продукції;
  - агротехніку вирощуваних культур;
  - правила утримання тварин (птиці), порядок заготівлі та зберігання кормів;
  - стандарти, технічні умови і вимоги до якості продукції, що виробляється;
  - правила експлуатації машинно-тракторного та автомобільного парку, організацію його ремонту;
  - передовий вітчизняний і світовий досвід розвитку тваринництва та виробництва сільськогосподарської продукції;
  - основи трудового законодавства;
  - основи економіки, організації праці, сільськогосподарського виробництва та управління;
  - земельне законодавство;
  - методи господарського розрахунку;
  - чинні положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання;
  - основи земельного законодавства;
  - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво всіма видами виробничо-господарської діяльності підсобного сільського господарства.
 2. Забезпечує виконання планових завдань із заготівлі та переробки продуктів тваринництва і сільського господарства за всіма кількісними та якісними показниками, домагаючись ефективного використання закріплених земель, високої врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин (птиці), раціонального використання сільськогосподарських машин, машинно-тракторного парку, технологічного устаткування та інших основних засобів, закріплених за господарством.
 3. Організовує проведення сільськогосподарських робіт в оптимальні строки і на високому рівні агротехніки з використанням науково обґрунтованої системи сівозміни, оброблення ґрунту, порядку застосування добрив, методів і засобів захисту рослин.
 4. Забезпечує правильне утримання тварин (птиці) і збереження поголів’я, своєчасну заготівлю кормів, їх зберігання та використання згідно з установленими вимогами і нормами.
 5. Вживає заходів щодо своєчасної переробки продукції, що виробляється, та відправлення її споживачам.
 6. Стежить за утриманням будівель і споруд підсобного сільського господарства, їх своєчасним ремонтом.
 7. Проводить роботу із забезпечення високої культури сільськогосподарського виробництва.
 8. Сприяє впровадженню механізації праці, прогресивних форм її організації.
 9. Організовує своєчасне і правильне ведення обліку, складання та подання в установлені строки звітності, забезпечує додержання фінансової дисципліни і збереження власності.
 10. Забезпечує економію трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
 11. Забезпечує застосування прогресивних систем заробітної плати і матеріального стимулювання, науково обґрунтованих норм виробітку, розвиток раціоналізації і винахідництва.
 12. Контролює додержання працівниками правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, організовує підвищення їх кваліфікації.
 13. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників і накладання у разі необхідних випадків стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни.
 14. Керує працівниками відділу.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу підсобного сільського господарства має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу підсобного сільського господарства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору