Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Керівництво
  4. Посадова інструкція начальника відділу підсобного сільського господарства (укр.)

  Посадова інструкція начальника відділу підсобного сільського господарства (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПІДСОБНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


  I. Загальні положення
  1. Начальник відділу підсобного сільського господарства безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Начальник відділу підсобного сільського господарства виконує вказівки _______________.
  3. Начальник відділу підсобного сільського господарства заміняє _______________.
  4. Начальника відділу підсобного сільського господарства заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації підсобного сільського господарства, заготівель та переробки сільськогосподарських продуктів;
   - технологію сільськогосподарського виробництва;
   - технологію переробки сільськогосподарської продукції;
   - агротехніку вирощуваних культур;
   - правила утримання тварин (птиці), порядок заготівлі та зберігання кормів;
   - стандарти, технічні умови і вимоги до якості продукції, що виробляється;
   - правила експлуатації машинно-тракторного та автомобільного парку, організацію його ремонту;
   - передовий вітчизняний і світовий досвід розвитку тваринництва та виробництва сільськогосподарської продукції;
   - основи трудового законодавства;
   - основи економіки, організації праці, сільськогосподарського виробництва та управління;
   - земельне законодавство;
   - методи господарського розрахунку;
   - чинні положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання;
   - основи земельного законодавства;
   - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
   - Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Здійснює керівництво всіма видами виробничо-господарської діяльності підсобного сільського господарства.
  2. Забезпечує виконання планових завдань із заготівлі та переробки продуктів тваринництва і сільського господарства за всіма кількісними та якісними показниками, домагаючись ефективного використання закріплених земель, високої врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин (птиці), раціонального використання сільськогосподарських машин, машинно-тракторного парку, технологічного устаткування та інших основних засобів, закріплених за господарством.
  3. Організовує проведення сільськогосподарських робіт в оптимальні строки і на високому рівні агротехніки з використанням науково обґрунтованої системи сівозміни, оброблення ґрунту, порядку застосування добрив, методів і засобів захисту рослин.
  4. Забезпечує правильне утримання тварин (птиці) і збереження поголів’я, своєчасну заготівлю кормів, їх зберігання та використання згідно з установленими вимогами і нормами.
  5. Вживає заходів щодо своєчасної переробки продукції, що виробляється, та відправлення її споживачам.
  6. Стежить за утриманням будівель і споруд підсобного сільського господарства, їх своєчасним ремонтом.
  7. Проводить роботу із забезпечення високої культури сільськогосподарського виробництва.
  8. Сприяє впровадженню механізації праці, прогресивних форм її організації.
  9. Організовує своєчасне і правильне ведення обліку, складання та подання в установлені строки звітності, забезпечує додержання фінансової дисципліни і збереження власності.
  10. Забезпечує економію трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
  11. Забезпечує застосування прогресивних систем заробітної плати і матеріального стимулювання, науково обґрунтованих норм виробітку, розвиток раціоналізації і винахідництва.
  12. Контролює додержання працівниками правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, організовує підвищення їх кваліфікації.
  13. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників і накладання у разі необхідних випадків стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни.
  14. Керує працівниками відділу.
  15. _________________________________________________________________.
  16. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Начальник відділу підсобного сільського господарства має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Начальник відділу підсобного сільського господарства несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору