Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Керівництво
  4. Посадова інструкція директора із залiзничного транспорту (укр.)

  Посадова інструкція директора із залiзничного транспорту (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ІЗ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


  I. Загальні положення
  1. Директор із залiзничного транспорту безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Директор із залiзничного транспорту виконує вказівки _______________.
  3. Директор із залiзничного транспорту заміняє _______________.
  4. Директора із залiзничного транспорту заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
   - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
   - перспективи розвитку виробництва;
   - правила технічної експлуатації залізничного транспорту;
   - основи технології гірничого виробництва;
   - досягнення науки й техніки, передовий досвід у галузі залізничного транспорту;
   - економіку та організацію виробництва, праці й управління;
   - основи цивільного і трудового законодавства;
   - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
   - Післядипломна освіта в галузі управління.
   - Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Керує:
   - виконанням завдань з вантаження та перевезення вугілля, розкривних порід та інших вантажів, поставленням їх споживачам;
   - розробленням та впровадженням заходів щодо удосконалення організації виробництва;
   - розробленням планів розвитку залізничного транспорту, збільшення пропускної і провізної спроможності перегонів і станцій, продуктивності локомотивоешелонів.
  2. Забезпечує:
   - виконання завдання щодо зростання продуктивності праці, зниження собівартості перевезень;
   - ефективне використання, монтаж, налагодження та ремонт залізничного транспорту, дотримання норм простою залізничних вагонів під завантаженням та розвантаженням;
   - створення безпечних і здорових умов праці в структурних підрозділах залізничного господарства.
  3. Організовує:
   - виконання заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, механізації допоміжних і ручних робіт;
   - цільові і комплексні перевірки виробничої і господарської діяльності вантажно-транспортних управлінь;
   - роботу щодо обміну досвідом та досягненнями передових колективів бригад у вантажно-транспортних управліннях.
  4. Бере участь:
   - у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва, планів впровадження передового досвіду й нової технології;
   - у розробленні організаційно-технічних заходів щодо ліквідації понаднормативних простоїв залізничних вагонів, підвищення продуктивності та подовження термінів служби транспортного обладнання, заходів щодо поліпшення умов праці, правил безпеки та промислової санітарії;
   - у розгляді та погоджуванні проектів виробничих підрозділів, що будуються і реконструюються;
   - в аналізі техніко-економічних показників роботи та результатів фінансово-господарської діяльності підприємств;
   - у визначенні потреб у матеріально-технічних ресурсах підлеглих дирекції виробничих підрозділів;
   - у розробленні заходів щодо економії матеріальних ресурсів;
   - у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору;
   - в розслідуванні аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо їхнього усунення.
  5. Розглядає і погоджує подані вантажно-транспортним управлінням розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах.
  6. Контролює:
   - виконання графіків вантаження та перевезення вугілля, порід розкриву та інших вантажів;
   - дотримання безпеки руху;
   - забезпечення безперебійного і своєчасного обслуговування підприємства залізничним транспортом.
  7. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.
  8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.
  9. _________________________________________________________________.
  10. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Директор із залiзничного транспорту має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Директор із залiзничного транспорту несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору