Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Медицина, фармацевтика
  4. Посадова інструкція заступника головного лiкаря обласної, центральної мiської, мiської, центральної районної та районної лiкарень (укр.)

  Посадова інструкція заступника головного лiкаря обласної, центральної мiської, мiської, центральної районної та районної лiкарень (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ЛIКАРЯ ОБЛАСНОЇ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ МIСЬКОЇ, МIСЬКОЇ, ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ТА РАЙОННОЇ ЛIКАРЕНЬ


  I. Загальні положення
  1. Заступник головного лiкаря безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Заступник головного лiкаря виконує вказівки _______________.
  3. Заступник головного лiкаря заміняє _______________.
  4. Заступника головного лiкаря заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров’я;
   - основи медичного і трудового права;
   - концепцію розвитку охорони здоров’я населення України;
   - основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я;
   - практику застосування законодавства в межах своєї компетенції;
   - основи державного управління;
   - практику застосування чинного законодавства;
   - основи організації роботи та технологію процесу управління;
   - економічні основи управління охороною здоров’я, демографічну ситуацію в регіоні;
   - специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я;
   - технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації;
   - правила ділового етикету;
   - сучасні засоби комунікацій та зв’язку;
   - передові інформаційні та Iнтернет технології, сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, післядипломна спеціалізація за фахом “Організація і управління охороною здоров’я”.
   - Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та перша кваліфікаційна категорія за фахом “Організація управління охороною здоров’я”.
   - Стаж роботи за лікарською спеціальністю для заступника головного лікаря обласної лікарні — не менше 8 років, та за фахом “Організація і управління охороною здоров’я" — не менше 6 років; для заступника головного лікаря центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень — відповідно не менше 7 та 3 років.
   - Стажування в органах управління вищого рівня.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Здійснює керівництво лікувально-профілактичним закладом у порядку делегованих йому головним лікарем повноважень та в разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки.
  2. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів діяльності закладу.
  3. У межах делегованих йому повноважень і компетенції:
   - контролює виконання нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я;
   - забезпечує надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню;
   - впроваджує сучасні методи діагностики і лікування, лікувально-оздоровчого режиму;
   - створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту;
   - планує, регулює та контролює співпрацю з органами управління, суміжними медичними закладами та забезпечує взаємодію підрозділів лікувально-профілактичного закладу;
   - організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.
  4. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Заступник головного лiкаря має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Заступник головного лiкаря несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору