Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Сільське господарство, агробізнес
  4. Посадова інструкція головного зоотехніка (укр.)

  Посадова інструкція головного зоотехніка (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ЗООТЕХНІКА


  I. Загальні положення
  1. Головний зоотехнік належить до професійної групи «Керівники».
  2. Призначення на посаду головного зоотехніка та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням ______________________________________ із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
  3. Головний зоотехнік підпорядковується безпосередньо __________________________
  4. За відсутності головного зоотехніка його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
  5. Головний зоотехнік у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.
  6. Головний зоотехнік повинен знати:
   - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно – правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
   - технологію виробництва;
   - племінну справу;
   - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
   - анатомію, фізіологію, біологічні особливості різних видів свійських тварин, наукові основи їх утримання і годівлі;
   - досягнення науки, передові технології, вітчизняний і зарубіжний досвід з питань зоотехніки;
   - основи ринкової економіки, організації виробництва, праці й управління;
   - чинні положення з оплати і нормування праці;
   - організацію збуту продукції;
   - стандарти на продукцію тваринництва (птахівництва);
   - правила експлуатації і можливості застосування ПЕОМ у зоотехнічній роботі;
   - трудове законодавство;
   - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
  7. На посаду головного зоотехніка призначається особа, котра має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління та зі стажем зоотехнічної роботи: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.
  8. _________________________________________________________________.
  9. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Здійснює організаційно – технологічне керівництво галуззю тваринництва (птахівництва).
  2. Організовує розроблення і здійснення заходів з інтенсифікації виробництва, переведення його на промислову основу, ефективного використання основних засобів виробництва, трудових і матеріальних ресурсів, підвищення продуктивності худоби і птиці, зниження собівартості продукції, зростання продуктивності праці та рентабельності тваринництва.
  3. Забезпечує розроблення і упровадження зоотехнічних та організаційно – економічних заходів, спрямованих на поліпшення використання тварин та птиці, тваринницьких приміщень.
  4. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів розвитку господарства та завдань підрозділів, планує рух поголів’я, його відтворення і вирощування молодняка.
  5. Проводить роботу зі створення міцної кормової бази, забезпечення тваринництва засобами механізації та автоматизації, обладнаними приміщеннями для худоби і птиці, ремонтними матеріалами, спецодягом, тарою тощо.
  6. Організовує розміщення худоби по фермах і в приміщеннях, зимівлю худоби, її літнє утримання та випасання, приймання кормів від підрозділів рослинництва, визначення їх якості та кількості.
  7. Забезпечує збереження кормів, підготовку їх до згодовування.
  8. Веде контроль за кількістю та якістю продукції, повноцінною годівлею і правильним утриманням худоби і птиці, своєчасною заготівлею, збереженням і використанням кормів, засобами механізації, затратами праці, матеріалів та коштів у галузі.
  9. Організовує племінну роботу, спрямовану на поліпшення порідних якостей і продуктивності худоби та птиці, бере участь у складанні та проведенні ветеринарно – профілактичних та лікувальних заходів.
  10. Бере участь у розгляді та виборі проектів будівництва виробничих споруд для галузі і в роботах приймальних комісій з введення їх в експлуатацію.
  11. Забезпечує розроблення і упровадження заходів з наукової організації праці, атестації і раціоналізації робочих місць, обґрунтованих норм праці з обслуговування худоби та птиці, досягнення науки і передового досвіду, положень про оплату і стимулювання праці.
  12. Організовує ведення обліку, своєчасне складання звітів з тваринництва.
  13. Складає розпорядок дня, раціони годівлі і баланси кормів.
  14. Перевіряє і підписує документи з руху тварин, витрати кормів, молока тощо.
  15. Бере участь в організації підготовки і підвищенні кваліфікації кадрів.
  16. Координує роботу тваринницьких відділень, ферм, керує зоотехнічним персоналом.
  17. Контролює додержання працівниками тваринництва виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
  18. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.
  19. _________________________________________________________________.
  20. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Головний зоотехнік має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетентності повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
  6. Вносити пропозиції про заохочення працівників , які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.
  7. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.
  8. В межах своєї компетентності підписувати та візувати документи.
  9. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
  10. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції.
  11. _________________________________________________________________.
  12. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Головний зоотехнік несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах визначених чинним адміністративним , кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору