Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Сільське господарство, агробізнес
 4. Посадова інструкція інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства (укр.)

Посадова інструкція інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА


I. Загальні положення
 1. Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства належить до професійної групи «Професіонали».
 2. Призначення на посаду інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням __________________________ із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства підпорядковується безпосередньо ______
 4. За відсутності інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
 5. Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.
 6. Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства повинен знати:
  - Закони України, нормативно - правові акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва;
  - накази, розпорядження та інші керівні матеріали з експлуатації електроустановок, устаткування і організації роботи з електрифікації виробничих процесів;
  - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, режими роботи електроустаткування, правила його технічної експлуатації і технологію проведення ремонтів;
  - досягнення науки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвіду галузі електроенергетичного обслуговування виробництва;
  - основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці й управління, законодавство про працю;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 7. - На посаду провідного інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства призначається особа, котра має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, зі стажем роботи за професією інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства  I категорії – не менше 2 років;
  - На посаду інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства  I категорії призначається особа, котра має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, зі стажем роботи: для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства  II категорії – не менше 2 років;
  - На посаду інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства  II категорії призначається особа, котра має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації, зі стажем роботи за професією інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства – не менше 2 років;
  - На посаду інженера з електрифікації сільськогосподарського підприємства  призначається особа, котра має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує і керує роботами з електрифікації виробничих процесів та експлуатації електроустаткування.
 2. Розглядає заходи та подає на затвердження проекти планів з електрифікації виробничих процесів і об’єктів.
 3. Розробляє графіки проведення ремонтних і профілактичних оглядів електрообладнання та  установок і забезпечує їх виконання.
 4. Своєчасно впроваджує заходи з електрифікації виробничих процесів, організовує ефективне використання електроустаткування та установок, забезпечує їх технічну справність.
 5. Подає заявки на придбання устаткування для електрифікації підприємства, запасних частин та ремонтних матеріалів.
 6. Перевіряє технічний стан і якість роботи устаткування, що надходить на підприємство, у разі потреби подає матеріали для складання актів рекламацій.
 7. Забезпечує ощадливе витрачання електроенергії, матеріалів та коштів, наданих для електрифікації виробничих процесів і об’єктів підприємства, правильне проведення первинного обліку використання електроенергії установок і устаткування.
 8. Проводить облік роботи електриків і оформляє наряди на виконані роботи.
 9. Складає акти на списання електроустаткування і подає їх для затвердження адміністрації підприємства.
 10. Здійснює інструктажі керівників, фахівців та працівників виробничих підрозділів підприємства з правил експлуатації електроустановок.
 11. Контролює додержання правил експлуатації та охорони праці під час використання електроенергії, ремонту електроустановок, устаткування, а також електромережі підприємства;
 12. Своєчасно інформує енергопостачальні організації про технічні несправності електромережі;
 13. Складає річні звіти, проводить аналіз ефективності використання електроустаткування і установок, а також електроенергії на виробничі потреби;
 14. Упроваджує у виробництво досягнення науки та передовий досвід з електрифікації та ремонту електроустаткування і установок;
 15. Постійно підвищує свою кваліфікацію і організовує технічне навчання електриків;
 16. Керує підлеглими працівниками;
 17. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства має право:
 1. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетентності повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
 5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків..
 6. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах визначених чинним адміністративним , кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору