Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. HR, управління персоналом
 4. Посадова інструкція інженера з підготовки кадрів (укр.)

Посадова інструкція інженера з підготовки кадрів (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ


I. Загальні положення
 1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність Інженера з підготовки кадрів.
 2. Інженер з підготовки кадрів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Інженер з підготовки кадрів підпорядковується безпосередньо __________________.
 4. На посаду Інженера з підготовки кадрів призначається особа, яка має:
  - Інженер з підготовки кадрів I категорії: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з підготовки кадрів II категорії не менше 3 років;
  - Інженер з підготовки кадрів II категорії: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з підготовки кадрів або інших інженерно-технічних посадах, які заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років;
  - Інженер з підготовки кадрів: вища професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, які заміщаються фахівцями з середнім професійним освітою, не менше 5 років.
 5. Інженер з підготовки кадрів повинен знати:
  - законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві;
  - структуру і штати підприємства, профіль, спеціалізацію і перспективи його розвитку;
  - кадрову політику та стратегію підприємства;
  - основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
  - форми, види і методи професійного навчання;
  - порядок розробки планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, навчальних планів і програм, іншої навчально-методичної документації;
  - порядок оформлення договорів з навчальними закладами;
  - порядок складання кошторисів витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів та оформлення трудових договорів (контрактів) з викладачами та інструкторами;
  - прогресивні форми, методи та засоби навчання;
  - порядок фінансування витрат на навчання;
  - організацію роботи з профорієнтації і профвідбору;
  - систему оплати праці викладачів та інструкторів;
  - порядок ведення обліку та складання звітності з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
  - основи педагогіки, соціології та психології;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
  - трудове законодавство;
  - правила і норми охорони праці.
 6. У період тимчасової відсутності Інженера з підготовки кадрів його обов'язки покладаються на _____________.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує професійне навчання робітників та підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів (підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів на виробництві, в середніх професійних навчальних закладах, економічну навчання, практичне навчання учнів і молодих фахівців в період проходження ними стажування, а також виробничої практики студентів та учнів).
 2. Виходячи з потреби підприємства у кваліфікованих кадрах та з урахуванням вимог ринкової економіки, розробляє проекти перспективних і поточних планів підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і майстерності працюючих з необхідними обгрунтуваннями і розрахунками.
 3. Встановлює контакти з навчальними закладами, оформлює договори на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства.
 4. Складає графіки напрямки керівних працівників і фахівців у навчальні заклади для підвищення кваліфікації відповідно до укладених договорів, контролює їх виконання.
 5. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, а також у розробці навчально-методичної документації (навчальних планів і програм професійного розвитку, посібників і рекомендацій, розкладів занять навчальних груп тощо).
 6. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою по всіх видах і формах підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.
 7. Підбирає кадри викладачів та інструкторів з числа фахівців і висококваліфікованих робітників з наступним затвердженням їх у встановленому порядку, комплектує навчальні групи.
 8. Контролює систематичність і якість проведених занять, успішність учнів, дотримання термінів навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації.
 9. Виконує роботу із забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою, а також оснащення навчальних і методичних кабінетів обладнанням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочними посібниками, а також впровадження в навчальний процес автоматизованих засобів і сучасних активних методів навчання. Бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників.
 10. Організовує лекції і доповіді, проведення семінарів та консультацій з метою підвищення рівня професійної підготовки наставників, викладачів та інструкторів.
 11. Готує трудові договори (контракти) з викладачами та інструкторами, складає кошториси витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, оплату праці за навчання кадрів і керівництво виробничою практикою, контролює правильність використання коштів на ці цілі.
 12. Бере участь у здійсненні контролю за відвідуваністю занять і успішністю працівників, які навчаються на курсах і в навчальних закладах без відриву від виробництва, підготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців у системі середньої та вищої професійної освіти, а також інститутів та курсів підвищення кваліфікації.
 13. Бере участь в організації роботи кваліфікаційних комісій і навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання робітників на виробництві, реалізації їх рішень, розробку заходів, які сприяють зростанню продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації і майстерності працівників.
 14. Постійно вдосконалює форми і методи професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, узагальнює та поширює передовий досвід у цій галузі.
 15. Аналізує якісні показники результатів навчання та його ефективність (зміна професійно - кваліфікаційного і посадового складу робітників і службовців, зростання продуктивності праці, заробітної плати тощо), веде встановлену звітність.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з підготовки кадрів має право:
 1. Здійснювати взаємодію з навчальними закладами з питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві.
 2. Здійснювати керівництво навчально-методичною роботою по підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів на виробництві.
 3. Брати участь у роботі кваліфікаційних комісій.
 4. Контролювати відвідування занять та успішність працівників підприємства, що проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації без відриву від виробництва.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер з підготовки кадрів несе відповідальність за:
 1. Невиконання своїх функціональних обов'язків.
 2. Недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.
 3. Невиконання наказів, розпоряджень директора підприємства, доручень та завдань начальника відділу.
 4. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, встановлених на підприємстві.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору