Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Бухгалтерия, финансы, учет/аудит
 4. Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера (укр.)

Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА


I. Загальні положення
 1. Заступник головного бухгалтера відноситься до категорії спеціалістів, приймається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства.
 2. Заступник головного бухгалтера безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру.
 3. У своїй діяльності заступник головного бухгалтера керується:
  - законодавчими й нормативними документами, що регламентують питання бухгалтерського обліку та звітності;
  - методичними матеріалами, які стосуються відповідних питань;
  - статутом підприємства;
  - правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - наказами та розпорядженнями директора, начальника відділу - головного бухгалтера;
  - цією посадовою інструкцією.
 4. Заступник головного бухгалтера повинен знати:
  - законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку зобов'язань і господарських операцій, а також складання звітності;
  - форми і методи бухгалтерського обліку на підприємстві;
  - план кореспонденції рахунків;
  - організацію документообігу по ділянках бухгалтерського обліку;
  - порядок документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з розрахунками за надані послуги та рух грошових коштів;
  - методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства;
  - правила експлуатації обчислювальної техніки;
  - економіку, організацію праці та управління;
  - ринкові методи господарювання;
  - законодавство про працю;
  - правила і норми охорони праці;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 5. Під час відсутності заступника головного бухгалтера його обов'язки виконує в установленому порядку призначається заступник, який несе повну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює контроль за роботою з ведення бухгалтерського обліку зобов'язань і господарських операцій (реалізація послуг, розрахунків з постачальниками та замовниками за надані послуги, рух грошових коштів на валютних і гривневих рахунках).
 2. Веде оперативний облік надходжень і платежів грошових коштів, здійснювати обов'язковий продаж частини валютної виручки, розміщує вільні грошові кошти на банківських депозитних внесках, складає щомісячні оперативні дані про рух грошових коштів за транзитним і поточними рахунками підприємства.
 3. Бере участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.
 4. За узгодженням з головним бухгалтером і з дозволу директора надає кредиторам, інвесторам, аудиторам та іншим користувачам бухгалтерської звітності зіставну і достовірну бухгалтерську інформацію про стан розрахунків з дебіторами і кредиторами.
 5. Здійснює листування з партнерами, готує необхідну інформацію з питань, що стосуються взаєморозрахунків.
 6. Бере участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації.
 7. Готує дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності.
 8. Стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх у відповідності зі встановленим порядком для передачі до архіву.
 9. Бере учать: - у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу;
  - у розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки;
  - у проведенні інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.
 10. Виконує роботи з формування, ведення і зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, використовуваної при обробці даних.
 11. Бере участь у формуванні постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати обгрунтовані системи обробки бухгалтерської інформації.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Заступник головного бухгалтера має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. Отримувати від керівників відділів, спеціалістів підприємства інформацію і документи з питань, що входять до його компетенції.
 4. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.
 5. Залучати фахівців підприємства для вирішення покладених на нього обов'язків (якщо це передбачено положеннями про відділи, якщо ні - з дозволу начальника відділу).
 6. Доповідати головному бухгалтеру про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Заступник головного бухгалтера несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


V. Взаємовідносини, зв'язки за посадою

Для виконання функцій і реалізації прав, передбачених цією інструкцією, заступник головного бухгалтера взаємодіє:
 1. З директором, із заступником директора з фінансових питань і персоналу, головним бухгалтером з питань:
  - отримання наказів, розпоряджень, вказівок, посадової інструкції, нормативних документів, кореспонденції, що відноситься до бухгалтерського обліку;
  - подання: довідок, відомостей, інформації з фінансових питань підприємства на вимогу, службових записок, звітів і будь-який іншої інформації, яка витікає з бухгалтерського обліку.
 2. З керівниками відділів підприємства за погодженням з головним бухгалтером з питань:
  - отримання: інформації, відомостей, довідок, службових записок, та інших документів, необхідних для здійснення бухгалтерського обліку;
  - подання: відомостей, довідок, службових записок та іншої інформації, яка витікає з бухгалтерського обліку.
 3. З підлеглими працівниками відділу бухгалтерського обліку з питань:
  - отримання: довідок, проводок, розрахунків, журналів-ордерів і будь-яких інших документів, необхідних для складання бухгалтерської звітності;
  - подання: службових записок із зазначенням призвести бухгалтерські записи, довідкової інформації та методичної допомоги щодо здійснення бухгалтерського обліку.
 4. З аудиторськими фірмами, з податковими органами з питань:
  - отримання: аудиторських звітів з перевірки стану бухгалтерського обліку, консультацій з питань відображення фінансово-господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, актів виїзних і камеральних перевірок податкових органів, рішень по них, вимог з зустрічним перевіркам;
  - подання: всіх бухгалтерських документів, необхідних для перевірок, роз'яснень щодо відображення в обліку фінансово-господарських операцій.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Ищете работу?

Ищете персонал?

Другие документы

↑ Наверх