Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Медицина, фармацевтика
  4. Посадова інструкція лікаря з ультразвукової діагностики (укр.)

  Посадова інструкція лікаря з ультразвукової діагностики (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ


  I. Загальні положення
  1. Лікар з ультразвукової діагностики належить до професійної групи "Професіонали".
  2. Призначення на посаду лікаря з ультразвукової діагностики та звільнення з неї здійснюється наказом ____________________ за поданням ______________________ із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
  3. Лікар з ультразвукової діагностики підпорядковується безпосередньо _____________________________.
  4. Вказівки лікаря з ультразвукової діагностики є обов'язковими для виконання середнім та молодшим медичним персоналом.
  5. Лікар з ультразвукової діагностики повинен знати:
   - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладі в охорони здоров'я;
   - основи права в медицині;
   - права, обов'язки та відповідальність лікаря з ультразвукової діагностики;
   - фізичні основи та біологічний вплив на людину ультразвукових коливань;
   - принципи роботи сучасних діагностичних ультразвукових апаратів;
   - основні аспекти нормальної та патологічної анатомії, фізіології, топографічну анатомію людини відповідно до специфіки здійснюваних ультразвукових досліджень;
   - клініку та патогенез основних захворювань людини;
   - сучасні методи клініко-інструментальної діагностики;
   - організацію диспансеризації, профілактики захворювань, медичну статистику;
   - принципи дії, призначення та послідовність використання інших променевих методів діагностики;
   - показання до проведення ультразвукової діагностики;
   - показання та протипоказання до інвазивних лікувально-діагностич¬них утручань під контролем ехоскопії;
   - ускладнення при проведенні лікувально-діагностичних інвазивних утручань під контролем ехоскопії, їх запобігання та методи лікування;
   - особливості проведення інтраопераційних ультразвукових досліджень;
   - правила оформлення медичної документації;
   - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - лікар з ультразвукової діагностики вищої кваліфікаційної категорії: повна винці освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Радіологія-діагностика" із наступною спеціалізацією з "Ультразвукової діагностики". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років;
   - лікар з ультразвукової діагностики І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Радіологія-діагностика" із наступною спеціалізацією з "Ультразвукової діагностики". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років;
   - лікар з ультразвукової діагностики II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціаль-ністю "Радіологія-діагностика" із наступною спеціалізацією з "Ультразвукової діагностики". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років;
   - лікар з ультразвукової діагностики: повна вища освіта (спеціаліст, магістр)за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Радіологія-діагностика" із наступною спеціалізацією з "Ультразвукової діагностики". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я, нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.
  2. Проводить кваліфіковане ультразвукове обстеження із застосуван-ням інтервенційних лікувально-діагностичних методів, в тому числі спеціальних (доплерографія, інтраопераційна ехографія зі штучним контрастуванням тощо).
  3. Виявляє та аналізує причини розбіжностей висновків ультразвукового обстеження з результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень.
  4. Бере участь у проведенні клініко-рентгенологічних, клініко-патологоанатомічних конференцій тощо.
  5. Проводить консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей.
  6. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
  7. Керує роботою середнього медичного персоналу.
  8. Забезпечує дотримання правил безпеки, збереження документації та носіїв діагностичних зображень.
  9. Дотримується принципів медичної деонтології.
  10. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення.
  11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
  12. _________________________________________________________________.
  13. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Лікар ультразвукової діагностики має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
  2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.
  6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально діагностичних заходів.
  7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.
  8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.
  9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
  10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
  11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
  12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.
  13. _________________________________________________________________.
  14. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Лікар з ультразвукової діагностики несе відповідальність за:
  1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
  2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору