UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Керівництво
 4. Посадова інструкція начальника відділу соціального розвитку (укр.)

Посадова інструкція начальника відділу соціального розвитку (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Начальника відділу соціального розвитку.
 2. Начальник відділу соціального розвитку призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Начальник відділу соціального розвитку підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
 4. На посаду Начальника відділу соціального розвитку призначається особа, яка має __________________ освіту і стаж роботи за фахом не менше __________ років.
 5. Начальник відділу соціального розвитку повинен знати:
  - Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань соціального розвитку;
  - Трудове законодавство; цілі, стратегію і кадрову політику підприємства;
  - Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
  - Соціологію, психологію і фізіологію праці;
  - Основи соціального планування;
  - Методи психологічного тестування;
  - Методи проведення соціологічних досліджень, вивчення громадської думки;
  - Порядок і методи розробки планів і програм соціального розвитку підприємства;
  - Організацію управління соціальним розвитком підприємства;
  - Соціальні вимоги і нормативи;
  - Інженерну та соціальну психологію;
  - Методи проведення аналізу виконання соціальних програм та визначення їх економічної ефективності;
  - Форми і системи оплати праці, матеріального і морального стимулювання;
  - Передовий вітчизняний та зарубіжний досвід управління соціальними процесами;
  - Основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
  - Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
  - Правила і норми охорони праці.
 6. У період тимчасової відсутності Начальника відділу соціального розвитку, його обов'язки покладаються на _______________.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво соціологічною роботою на підприємстві, спрямованою на формування стабільних трудових колективів, розвиток організаційної культури, використання соціально-психологічних факторів трудової мотивації працівників, підвищення їх соціальної і творчої активності, задоволення працею з метою максимального розвитку і використання трудового потенціалу кожного працівника.
 2. Забезпечує розробку та реалізацію цільових програм і планів соціального розвитку на основі соціальних прогнозів і моделювання соціальних процесів, відповідно до цілей, стратегії і кадрової політики підприємства в умовах ринкової економіки, з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку.
 3. Проводить роботу зі стабілізації трудових колективів, удосконалення соціальної структури персоналу, його демографічного і професійно-кваліфікаційного складу, організовує підготовку пропозицій з регулювання чисельності працівників, підвищення їх загальноосвітнього і культурно-технічного рівня, зміцнення дисципліни і організованості, створення і підтримки сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, оптимальних міжособистісних і міжгрупових зв'язків, з адаптації знов прийнятих працівників.
 4. Організовує вивчення умов і змісту праці та їх впливу на задоволеність працею, особливо молоді, розробку заходів щодо поліпшення ергономічних, санітарно-гігієнічних умов праці, забезпечення охорони праці та безпеки працівників, соціально-психологічного забезпечення впровадження процесу опанування нових видів складного обладнання, скорочення важкої і малокваліфікованої ручної праці, підвищення привабливості, престижності і культури праці.
 5. Бере участь в експертизі проектів будівництва і реконструкції об'єктів виробничого та невиробничого призначення з метою забезпечення обліку в них соціальних вимог і нормативів.
 6. Керує роботою з удосконалення системи матеріальних, соціально-культурних і морально-психологічних стимулів підвищення трудової і соціальної активності працівників, творчого ставлення до справи, групової та індивідуальної відповідальності за результати спільної діяльності.
 7. Контролює забезпечення соціального страхування працівників, дотримання їх соціальних гарантій і громадянських прав, очолює процес розробки пропозицій щодо заходів соціальної захищеності працівників підприємства у рамках колективно-договірного регулювання трудових відносин.
 8. Забезпечує розробку та реалізацію заходів по збереженню здоров'я і підвищенню змістовності дозвілля працюючих, зростання життєвого рівня працівників і членів їх сімей, задоволенню потреб у житлі і побутовому влаштуванні, різноманітних послугах, соціальному захисту окремих категорій працюючих (пенсіонерів, молоді, жінок).
 9. Організовує консультування працюючих з правових і фінансових питань, проблем жіночої праці, розроблення пропозицій з поданням різних соціальних пільг працівникам підприємства; компенсацій витрат на житло, освіту дітей, надання транспорту для поїздок на роботу, медичному обслуговуванню.
 10. Забезпечує широке впровадження засобів механізації і комп'ютерних технологій у діяльність соціологічних служб, зміцнення їх інформаційної бази.
 11. Організовує проведення лекцій, семінарів з вивчення працівниками підприємства соціально-психологічних методів управління соціальними процесами, надання методичної допомоги підрозділам у розробленні заходів із соціального розвитку трудових колективів, координує їх діяльність з виявлення і використання соціальних резервів виробництва і реалізації цільових комплексних соціальних програм.
 12. Керує працівниками відділу.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу соціального розвитку має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам доручення та завдання щодо кола питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 2. Контролювати виконання планових завдань і роботу, своєчасне виконання окремих доручень і завдань підлеглих йому працівників.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, котрі відносяться до питань діяльності Начальника відділу соціального розвитку.
 4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить в компетенцію Начальника відділу соціального розвитку.
 5. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях і установах з питань, що відносяться до компетенції Начальника відділу соціального розвитку.
 6. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу соціального розвитку несе відповідальність за:
 1. Результати та ефективність виробничої діяльності відділу соціального розвитку.
 2. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт і діяльності відділу соціального розвитку.
 3. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства.
 4. Невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
 5. Заподіяння матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.
 6. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством України.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору