Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Наука, освіта, переклади
  4. Посадова інструкція спеціаліста 1 категорії відділу ліцензування та акредитації (укр..)

  Посадова інструкція спеціаліста 1 категорії відділу ліцензування та акредитації (укр..)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА 1 КАТЕГОРІЇ ВІДДІЛУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ


  I. Загальні положення
  1. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації відноситься до категорії фахівців університету і безпосередньо підпорядковується начальнику відділу ліцензування та акредитації управління якості.
  2. На посаду спеціаліста 1 категорії відділу ліцензування та акредитації призначається особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у вузі не менше 1 року.
  3. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора.
  4. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації повинен знати:
   - законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали щодо порядку ліцензування та акредитації освітньої діяльності;
   - систему ліцензування та акредитації освітніх установ;
   - систему організації освітнього процесу в закладі;
   - процедуру і правила подачі документів на ліцензування та акредитацію напрямів і спеціальностей;
   - засоби обчислювальної техніки;
   - основи трудового законодавства;
   - правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
  5. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації повинен керуватися у своїй службовій діяльності Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора, планами робіт, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, що діють в університеті, Положенням про Управління якості університету і даною посадовою інструкцією.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Бере участь під керівництвом начальника відділу (провідного спеціаліста відділу) у розробці та оформленні проектів документів на ліцензування та акредитацію напрямів та спеціальностей.
  2. Бере участь у підготовці пропозицій про необхідність внесення змін до форми збору даних для заповнення модуля окремої освітньої програми.
  3. Бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо підвищення якості освіти освітніх програм, які реалізуються, забезпечення його відповідності сучасному рівню розвитку науки, потребам ринку, вимогам державних освітніх стандартів.
  4. Бере участь у проведенні внутрішнього аудиту системи управління якістю підрозділів університету.
  5. Систематизує, обробляє та готує дані для складання звітів про роботу відділу.
  6. Бере участь у роботі методичних конференцій і семінарів з питань управління якості освіти.
  7. Вивчає і систематизує передовий вітчизняний досвід в галузі акредитації освітніх установ.
  8. Дотримується встановленої в університеті субординації, правил ділового спілкування і норми службового етикету.
  9. _________________________________________________________________.
  10. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації має право:
  1. Отримувати від фахівців структурних підрозділів університету інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності.
  2. Подавати на розгляд начальника відділу пропозиції з питань своєї діяльності.
  3. Вимагати від керівництва університету сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
  4. Брати участь у загальних зборах трудового колективу та вносити свої пропозиції.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації несе відповідальність за:
  1. Невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених цією інструкцією трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
  2. Розголошення відомостей, що становлять державну, службову та комерційну таємницю.
  3. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  4. Невикористання наданих посадових прав.
  5. Недотримання зобов'язань у сфері якості та вимог системи якості.
  6. Недотримання термінів виконання документів, завдань та доручень керівництва.
  7. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  8. _________________________________________________________________.
  9. _________________________________________________________________.


  УЗГОДЖЕНО

  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору