UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит
 4. Посадова інструкція бухгалтера з обліку основних засобів (укр.)

Посадова інструкція бухгалтера з обліку основних засобів (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


I. Загальні положення
 1. Бухгалтер з обліку основних засобів відноситься до категорії фахівців.
 2. Вимоги до кваліфікації:
  - Бухгалтер I категорії: повна вища освіта (спеціаліст) і стаж роботи на посаді бухгалтера II категорії не менше 3 років;
  - Бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет;
  - Бухгалтер: середня професійна (економічна) освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або спеціальна підготовка за встановленою програмою і стаж роботи з обліку і контролю не менше 3 років.
 3. Бухгалтер з обліку основних засобів повинен знати:
  - законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку основних фондів та складання звітності на даній ділянці;
  - форми та методи бухгалтерського обліку на підприємстві;
  - план і кореспонденцію рахунків, зокрема, з обліку основних фондів;
  - організацію документообігу на даній ділянці бухгалтерського обліку;
  - порядок документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку оцінки амортизації, відновлення і вибуття основних засобів;
  - методи економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;
  - правила експлуатації обчислювальної техніки;
  - економіку, організацію праці та управління;
  - ринкові методи господарювання;
  - законодавство про працю;
  - правила і норми охорони праці.
 4. Призначення на посаду бухгалтера з обліку основних засобів та звільнення з посади здыйснюються наказом генерального директора за поданням головного бухгалтера.
 5. Бухгалтер з обліку основних засобів підпорядковується головному бухгалтеру.
 6. На час відсутності бухгалтера з обліку основних засобів (відрядження, відпустка, хвороба, тощо) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов'язків.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства в частині, що стосується обліку належать організації основних засобів, оприбуткування основних засобів, розрахунку фактичної собівартості основних засобів і т.п.
 2. Бере участь у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.
 3. Здійснює прийом і контроль первинної документації на даній ділянці бухгалтерського обліку і готує її до рахункової обробки.
 4. Відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з рухом основних засобів.
 5. Складає звітні калькуляції за фактичною собівартістю основних засобів з урахуванням всіх витрат.
 6. Проводить нарахування податків, що виникають на даній ділянці.
 7. Забезпечує керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівняною та достовірною бухгалтерською інформацією по відповідній ділянці обліку.
 8. Розробляє робочий план рахунків, форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, бере участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації.
 9. Готує дані по відповідній ділянці бухгалтерського обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву.
 10. Виконує роботи з формування, ведення і зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносить зміни в довідкову і нормативну інформацію, використовувану при обробці даних.
 11. Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати економічно обгрунтовані системи обробки економічної інформації.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Бухгалтер з обліку основних засобів має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові В межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Бухгалтер з обліку основних засобів несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору