Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Керівництво
 4. Посадова інструкція радника генерального директора (укр.)

Посадова інструкція радника генерального директора (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РАДНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА


I. Загальні положення
 1. Працівник на посаді радника генерального директора зараховується до категорії керівників.
 2. Радник генерального директора призначається і звільняється з посади тільки за наказом генерального директора.
 3. Радник генерального директора знаходиться в підпорядкуванні у генерального директора.
 4. На час відсутності співробітника на посаді радника генерального директора його права, обов'язки і відповідальність переходять до ___________________, про що оголошується у відповідному наказі генерального директора.
 5. Призначувана на посаду радника генерального директора особа повинна відповідати наступним критеріям: мати вищу професійну освіту (гуманітарну), і мати досвід роботи на керівних посадах не менше п'яти років.
 6. Радник генерального директора повинен знати:
  - Законодавчі, нормативні, правові та інші акти, що регламентують ведення фінансово-економічної діяльності в організації;
  - Цивільне, комерційне, фінансове, податкове і трудове законодавства України;
  - Спеціалізацію, структуру компанії, плани та перспективи її розвитку, а також виробничі потужності та основні технології виробництва продукції;
  - Порядок і правила розробки і затвердження планів виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності компанії, а також іншої документації;
  - Основи організації і ведення фінансової роботи в організаціях;
  - Порядок і правила укладення і виконання господарських і фінансових договорів, угод та інших документів.
 7. У своїй трудовій діяльності радник генерального директора керується:
  - Законодавчими, нормативними та правовими актами України;
  - Статутом компанії, нормами і правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також іншими нормативними актами організації;
  - Наказами та розпорядженнями вищого керівництва;
  - Цією посадовою інструкцією.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Контролює фінансову і господарську діяльність підприємства і забезпечує найбільш ефективне та цільове витрачання фінансово-матеріальних ресурсів і зниження їх втрат.
 2. Бере участь в організації своєчасного укладання фінансово-господарських та інших матеріальних договорів, та контролює належне виконання договірних умов та зобов'язань.
 3. Бере участь у розробці заходів з економії ресурсів, економічного та ефективного використання матеріальних ресурсів компанії, а також вдосконалення витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей.
 4. Аналізує та проводить заходи щодо поліпшення економічних показників і формування системи економічних індикаторів роботи організації, зростанню ефективності виробництва, а також запобігає утворенню наднормативних запасів товарних і матеріальних цінностей, і перевитрати матеріальних ресурсів.
 5. Тримає під контролем і забезпечує належне і своєчасне складання кошторисно-фінансових та інших документів і звітності про виконання планів виробництва.
 6. При відсутності генерального директора на робочому місці та / або за його особистим дорученням веде переговори з клієнтами, партнерами, замовниками, підрядниками, державними та іншими організаціями.
 7. Забезпечує контроль за дотриманням співробітниками трудової та виробничої дисципліни компанії, а також правил і норм охорони праці, вимог техніки безпеки і протипожежної безпеки.
 8. Інформує співробітників і контролює виконання ними розпоряджень, наказів та доручень генерального директора.
 9. Доповідає генеральному директору про всі наявні в роботі організації недоліки, а також пропонує заходи щодо їх усунення.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Радник генерального директора має право:
 1. Давати вказівки та доручення співробітникам компанії з низки питань, що входять в його компетенцію і / або його функціональні обов'язки.
 2. Приймати участь в обговоренні та розробці наказів, інструкцій, вказівок, договорів, кошторисів, звітності та інших внутрішніх і зовнішніх документів.
 3. Інформувати генерального директора про всі виявлені в ході своєї трудової діяльності недоліки, проведені і / або заплановані заходи щодо усунення і запобігання повторення цих помилок.
 4. В межах своєї компетенції, представляти інтереси компанії у взаєминах зі сторонніми організаціями, державними органами і приватними особами з будь-яких комерційних питань.
 5. Встановлювати і розподіляти службові обов'язки для співробітників компанії.
 6. Особисто чи за дорученням генерального директора запитувати і отримувати документи та іншу інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків і функцій.
 7. Вимагати від генерального директора компанії створення та забезпечення організаційних і технічних трудових умов, а також належного оформлення і зберігання встановлених документів, необхідних для виконання своїх посадових обов'язків і функцій.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Радник генерального директора несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору