Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Руководство
 4. Должностная инструкция начальника отдела охраны окружающей среды (укр..)

Должностная инструкция начальника отдела охраны окружающей среды (укр..)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Начальника відділу охорони навколишнього середовища.
 2. Начальник відділу охорони навколишнього середовища призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Начальник відділу охорони навколишнього середовища підпорядковується безпосередньо ___________________.
 4. На посаду Начальника відділу охорони навколишнього середовища призначається особа, яка має вищу професійну освіту і стаж роботи за фахом на інженерно-технічних і керівних посадах з охорони навколишнього середовища.
 5. Начальник відділу охорони навколишнього середовища повинен знати:
  - Екологічне законодавство;
  - Нормативні та методичні матеріали з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
  - Систему екологічних стандартів і нормативів; - Перспективи розвитку галузі і підприємства;
  - Технологію виробництва продукції підприємства;
  - Устаткування підприємства і принципи його роботи;
  - Організацію роботи з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
  - Порядок проведення екологічної експертизи передпланових, передпроектних і проектних матеріалів;
  - Систему екологічної сертифікації;
  - Метрологічне забезпечення заходів з охорони навколишнього середовища;
  - Порядок проведення екологічного моніторингу;
  - Передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування;
  - Порядок і строки складання звітності з охорони навколишнього середовища;
  - Основи економіки, організації праці, виробництва і управління;
  - Основи трудового законодавства;
  - Засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
  - Правила і норми охорони праці.
 6. На період тимчасової відсутності Начальника відділу охорони навколишнього середовища його обов'язки покладаються на ____________________.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує розробкою та впровадженням заходів, спрямованих на виконання вимог екологічного законодавства щодо дотримання стандартів і нормативів у галузі охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, створення економіки замкненого циклу при проектуванні, будівництві та експлуатації нових об'єктів підприємства, а також розширенні і реконструкції діючих виробництв.
 2. Організовує складання перспективних і поточних планів з охорони навколишнього середовища, здійснює контроль за їх виконанням.
 3. Бере участь у розробці заходів щодо забезпечення екологічної чистоти продукції, що випускається, її безпеки для споживачів, створення нових товарів і технологічних процесів з поліпшеними екологічними характеристиками.
 4. Забезпечує проведення екологічної експертизи техніко-економічних обгрунтувань, проектів, а також створюваних нових технологій і обладнання, впровадження систем екологічного маркування продукції підприємства.
 5. Керує розробкою екологічних стандартів і нормативів підприємства відповідно до чинних державних, міжнародних (регіональних) і галузевих стандартів, забезпечує контроль за їх виконанням і своєчасний перегляд.
 6. Контролює правильність експлуатації очисних і захисних споруд..
 7. Розробляє заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища, дотримання екологічних норм, що забезпечують сприятливі умови праці, а також щодо попередження можливості аварій і катастроф.
 8. Бере участь у розробці планів: - впровадження нової техніки, проведення науково-дослідних і дослідних робіт зі створення на підприємстві економіки замкненого циклу, заснованої на екологічно раціональної циркуляції матеріалів, збереженні і заміщенні непоновлюваних ресурсів, мінімізації, повторному використанні, переробці та утилізації відходів;
  - впровадження маловідходної, безвідходної та екологічно чистої технології виробництва, раціональному використанню природних ресурсів;
  - капітального будівництва по природоохоронних об'єктів.
 9. Проводить обгрунтований розрахунок ризиків для стану навколишнього середовища при реалізації підприємством програм з очищення та інших природоохоронних заходів.
 10. Організовує розслідування причин і наслідків викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище, готує пропозиції щодо їх попередження.
 11. Керує розробкою заходів щодо поліпшення охорони навколишнього середовища на основі вивчення та узагальнення передового досвіду вітчизняних і зарубіжних підприємств.
 12. Організовує ведення обліку показників, що характеризують стан навколишнього середовища, створення системи зберігання відомостей про нещасні випадки, даних екологічного моніторингу, документації з ліквідації відходів і іншої інформації екологічного характеру, що надається в розпорядження координатора природоохоронної діяльності.
 13. Проводить роботу зі створення на підприємстві ефективної системи екологічної інформації, поширюваної на всіх рівнях управління, ознайомлення працівників підприємства з вимогами екологічного законодавства.
 14. Бере участь у розробці програм екологічного навчання.
 15. Забезпечує складання встановленої звітності.
 16. Керує працівниками відділу.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам доручення, завдання по колу питань, що входять в функціональні обов'язки його відділу.
 2. Контролювати виконання планових завдань і роботу, своєчасне виконання окремих доручень та завдань працівниками відділу.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, що стосуються питань діяльності відділу охорони навколишнього середовища.
 4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить в компетенцію Начальника відділу охорони навколишнього середовища.
 5. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях з питань, які належать до виробничої діяльності відділу охорони навколишнього середовища.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу охорони навколишнього середовища несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Заподіяння матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.
 3. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Создайте лучшее резюме всего за несколько минут и работа Вашей мечты найдется быстрее!

Создать резюме

Ищете работу?

Ищете персонал?

Другие документы

↑ Наверх