UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Керівництво
 4. Посадова інструкція начальника відділу постачання (укр.)

Посадова інструкція начальника відділу постачання (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Начальника відділу постачання.
 2. Начальник відділу постачання є основним організатором стратегії Підприємства в області постачання.
 3. Підбирається з числа кваліфікованих фахівців, що володіють високим рівнем організаторських здібностей і мають стаж роботи на аналогічній посаді не менше 3-х років.
 4. Призначається на посаду та звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку, наказом директора підприємства.
 5. Основним завданням начальника відділу постачання є забезпечення компанії усіма необхідними для її діяльності матеріальними ресурсами.
 6. Підпорядковується безпосередньо Заступнику директора з постачань.
 7. В роботі керується:
  - методичним та іншими керівними матеріалами в області організаціями закупівель чинним митним законодавством;
  - даною посадовою інструкцією;
  - положеннями, що регламентують внутрішньофірмові відносини;
  - вказівками Начальника відділу логістики.
 8. Основними показниками ефективності роботи є;
  - Організація безперебійного постачання;
  - Зменшення собівартості закуповуваного товарів, сировини та обладнання;
  - Дотримання затвердженого кошторису витрат;
  - Вдосконалення роботи відділу, розробка і впровадження нових систем, спрямованих на підвищення ефективності використання коштів;
  - Підвищення рентабельності.
 9. У період тимчасової відсутності Начальника відділу постачання його обов'язки покладаються на _______________.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює організацію процесу забезпечення сировиною, матеріалами, товарами, інструментом, спецодягом, господарським інвентарем та т.д.
 2. Контролює правильність і своєчасність виконання поставлених завдань співробітниками відділу.
 3. Керує розробкою проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення.
 4. Стежить за станом запасів сировини і товарів, вживає заходів для їх мінімізації.
 5. Виконує роботи, пов'язані з підготовкою претензій до постачальників.
 6. Керує роботою:
  - з техніко-економічного аналізу в галузі матеріально-технічного постачання;
  - з розробки стандартів підприємства з матеріально-технічного забезпечення;
  - щодо підвищення якості продукції, що випускається.
 7. Бере участь в узгодженні умов і укладанні договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення підприємства, вживає заходів з розширення прямих зв'язків з постачальниками.
 8. Здійснює організацію оперативного обліку постачальницьких операцій.
 9. Своєчасно складає і подає на погодження кошторис витрат по закупівлях у відповідності до чинного «Положення про планування».
 10. Контролює дотримання норм розрахунків по відділу, відповідно до затвердженого кошторису.
 11. Своєчасно і в повному обсязі складає і передає до бухгалтерії необхідні звіти.
 12. Контролює своєчасність здачі звітів в бухгалтерію співробітниками відділу.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу постачання має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 2. Вимагати від керівників усіх підрозділів надання необхідних матеріалів, звітів, інформації для планування та організації планової роботи відділу постачання.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питаннями його діяльності, діяльності підпорядкованих йому служб і підрозділів.
 4. Виступати від імені Підприємства в інших організаціях та установах з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 5. Вносити пропозиції щодо вибору та розстановки персоналу, відповідального за закупівлі.
 6. Проводити наради з обговорення питань, що входять у компетенцію відділу.
 7. Видавати розпорядження по відділу про заохочення працівників, які відзначилися в роботі, і про накладення стягнень на працівників відділу, які порушили трудову дисципліну і посадові обов'язки відповідно до «Положення про мотивацію».
 8. Рекомендувати до прийняття на роботу і звільнення персонал Підприємства.
 9. Подавати пропозиції з удосконалення своєї роботи.
 10. Приймати участь в розробці стратегії та цінової політики Підприємства у галузі постачань.
 11. Координувати взаємодію відділу з іншими підрозділами Підприємства відповідно до розроблених та затверджених технологічних системам.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу постачання несе відповідальність за:
 1. Результати і ефективність виробничої діяльності підприємства.
 2. Незабезпечення виконання своїх функціональних обов'язків та обов'язків підпорядкованих йому служб підприємства з питань виробничої діяльності.
 3. Недостовірну інформацію про стан виконання виробничих завдань підлеглими службами.
 4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень заступника директора з постачань.
 5. Невжиття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежних та інших правил, що створюють загрозу нормальній (безпечній) діяльності підприємства, його працівникам.
 6. Незабезпечення дотримання трудової і виконавської дисципліни працівниками підлеглих служб та персоналом, що знаходиться в його підпорядкуванні.
 7. Порушення внутрішнього розпорядку підприємства.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору