Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Керівництво
  4. Посадова інструкція заступника директора (укр.)

  Посадова інструкція заступника директора (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА


  I. Загальні положення
  1. Заступник директора відноситься до категорії керівників, приймається на роботу і звільняється з неї наказом директора фірми.
  2. На посаду заступника директора підприємства призначається особа, яка має вищу професійну (технічну або інженерно-економічну) освіту і стаж роботи на керівних посадах у відповідній профілю підприємства галузі не менше 5 років.
  3. Заступник директора підпорядковується безпосередньо директору.
  4. У своїй діяльності заступник директора керується:
   - нормативними документами з питань виконуваної роботи;
   - статутом підприємства;
   - правилами внутрішнього трудового розпорядку;
   - наказами та розпорядженнями Директора;
   - даною посадовою інструкцією.
  5. Заступник директора повинен знати:
   - законодавчі та нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність фірми, постанови державних, регіональних та місцевих органів державної влади та управління, що визначають пріоритетні напрями розвитку економіки і відповідної галузі;
   - методичні та нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності фірми;
   - профіль, спеціалізацію та особливості структури фірми;
   - перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі і фірми;
   - виробничі потужності і кадрові ресурси фірми;
   - технологію виробництва продукції фірми;
   - податкове та екологічне законодавство;
   - порядок складання і узгодження бізнес-планів виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності фірми;
   - ринкові методи господарювання та управління фірми;
   - систему економічних індикаторів, що дозволяють підприємству визначати своє положення на ринку і розробляти програми виходу на нові ринки збуту;
   - порядок укладення та виконання господарських і фінансових договорів;
   - кон'юнктуру ринку;
   - науково-технічні досягнення і передовий досвід у відповідній галузі виробництв;
   - управління економікою і фінансами фірми;
   - організацію виробництва і праці;
   - порядок розробки та укладення галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;
   - трудове законодавство;
   - правила і норми охорони праці;
   - правила ділового спілкування;
   - правила і підходи роботи з клієнтами;
   - правила внутрішнього трудового розпорядку;
   - правила і норми пожежної безпеки.
  6. На час відсутності заступника директора його обов'язки виконує призначений у встановленому порядку інший заступник директора, що несе повну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Право підпису ряду документів.
  2. Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, підвищує рентабельність фірми.
  3. Розробляє і погоджує з директором фірми плани:
   - Розвитку виробництва на рік;
   - Бюджетування фірми (на квартал, рік).
  4. Вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності фірми.
  5. Доручає ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам - керівникам виробничих одиниць і філій підприємств, а також функціональних і виробничих підрозділів.
  6. Контролює роботу всіх структурних підрозділів фірми.
  7. Організовує поточну організаційно-виконавчу роботу всієї фірми.
  8. Забезпечує виконання фірмою всіх зобов'язань перед постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських і трудових договорів.
  9. Затверджує штатний розклад фірми, встановлює посадові оклади та надбавки щокварталу або в міру необхідності.
  10. Очолює організацію роботи у фірмі по стимулюванню персоналу.
  11. Забезпечує суворе дотримання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
  12. Проводить роботи з удосконалення планування економічних і фінансових показників діяльності підприємства, по створенню й поліпшенню нормативів трудових витрат, витрачання товарно-матеріальних цінностей і використання виробничих потужностей.
  13. Здійснює контроль за порядком обліку надходження і витрачання коштів, використанням матеріальних цінностей.
  14. Забезпечує контроль за ходом дотримання фінансової дисципліни.
  15. Контролює своєчасність подання звітності про результати економічної звітності про результат економічної діяльності в установленому порядку та терміни на розгляд директору.
  16. _________________________________________________________________.
  17. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Заступник директора має право:
  1. Діяти від імені підприємства за дорученням.
  2. Представляти інтереси фірми у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами, органами державної влади та управління за дорученням та розпорядженням директора.
  3. Здійснювати перевірку діяльності всіх підрозділів підприємства в області економіки та організації виробництва, давати їм відповідні вказівки, спрямовані на підвищення його ефективності.
  4. Вимагати від підрозділів підприємства представлення матеріалів, необхідних для виконання обов'язків, передбачених цим Положенням.
  5. Представляти директору підприємства пропозиції про заохочення працівників усіх підрозділів за високі економічні показники роботи та притягнення до відповідальності за порушення встановлених вимог в області економіки та організації виробництва.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Заступник директора несе відповідальність за:
  1. Невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України.
  2. Вчинені в процесі своєї діяльності правопорушення, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим, кримінальним та цивільним законодавством України.
  4. Розголошення комерційної таємної інформації.
  5. Проведення без дозволу директора інтерв'ю, зустрічей, переговорів, що стосуються діяльності фірми.
  6. Порушення вимог дисципліни відповідно до норм чинного трудового законодавства, за порушення внутрішнього трудового розпорядку в компанії.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  УЗГОДЖЕНО

  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору