UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Виробництво
 4. Посадова інструкція відповідального за метрологічне забезпечення депо,керівника калібрувальної лабораторії, майстра цеху КВП і А (укр.)

Посадова інструкція відповідального за метрологічне забезпечення депо,керівника калібрувальної лабораторії, майстра цеху КВП і А (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (МЗ) ДЕПО, КЕРІВНИКА КАЛІБРУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ (КЛ), МАЙСТРА ЦЕХУ КВП І А


I. Загальні положення
 1. Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А належить до професійної групи "Спеціаліст".
 2. Призначення на посаду Відповідального за МЗ депо, Керівника КЛ, Майстра цеху КВПіА та звільнення з неї здійснюється наказом керівника депо з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А підпорядковується безпосередньо головному інженеру депо.
 4. Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А у своїй діяльності керується законами України, постановами та розпорядженнями КМ України, наказами та розпорядженнями Укрзалізниці, П-ЗЗ, інш. нормативними документами затвердженими у встановленому порядку та цією посадовою інструкцією.
 5. Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А працює за режимом роботи, встановленим для працівників моторвагонного депо.
 6. Відповідальний за (МЗ) депо, Керівник (КЛ), Майстер цеху КВП і А повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з метрологічного забезпечення виробництва.
  - стандарти та інші нормативні документи з метрологічного забезпечення.
  - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і принципи роботи засобів вимірювань.
  - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі метрологічного контролю і забезпечення виробництва.
  - методи визначення економічної ефективності впровадження нових засобів вимірювань.
  - порядок державної атестації продукції.
  - основи трудового законодавства.
  - правила та норми охорони праці.
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує та забезпечує своєчасне проведення калібрування (повірки) ЗВТ, НЗВТ та атестацію випробувального обладнання у закріпленій галузі атестації.
 2. Бере участь в упровадження нової вимірювальної техніки, вносить пропозиції до планів метрологічного забезпечення виробництва і до планів організаційно-технічних заходів з удосконалення метрологічного забезпечення, засобів і методів вимірювання.
 3. Складає та встановлює періодичність калібрування (повірок) ЗВТ, НЗВТ і розроблює календарні графіки їх проведення з погодженням в ДорЦСМ та наданн в територіальні органи Держспоживстандарту.
 4. Здійснює контроль якості виконання метрологічних робіт в закріпленій галузі атестації КЛ у відповідності до “Настанови з якості”.
 5. Здійснює безпосереднє керівництво КЛ.
 6. Бере участь у впровадженні державних і галузевих стандартів, стандартів підприємства та інших нормативних документів, які регламентують точність вимірювань.
 7. Складає звіти з виконання планів метрологічного забезпечення виробництва.
 8. Бере участь у розробленні і погодженні стандартів та інших нормативних документів з питань метрології.
 9. Визначає потреби підрозділів підприємства в засобах вимірювань, складає зведені заявки на їх придбання.
 10. Сприяє працівникам Держспоживстандарту та фахівцям БОМС Міністерства Інфраструктури України на залізничному транспорті – ДорЦСМ при здійсненні ними державного та метрологічного нагляду.
 11. Здійснює обов'язковий контроль за станом і правильністю застосування засобів вимірювань, технічне приймання вимірювальних засобів, які надходять на підприємство.
 12. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід метрологічного забезпечення виробництва.
 13. Виконує у встановлені терміни вказівки, приписи,та вимоги контролюючих та вищіх керівних органів.
 14. Виконує службові доручення Головного метролога залізниці – начальника ДорЦСМ та керівництва депо пов’язані з виробничою діяльністю.
 15. Організовує проведення технічних занять з фахівцями КЛ.
 16. Знає, виконує та контролює виконання вимог ТПЕ, ОП, ППБ, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


III. Права

Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А має право:
 1. знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. знайомитися з документами, що визначають його права та обов'язки за посадою, критерії оцінки якості виконання ним посадових обов'язків.
 3. вносити на розгляд головного метролога та безпосереднього керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. в межах своєї компетенції повідомляти безпосередне керівництво про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. вимагати та отримувати особисто у керівників депо та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 6. залучати фахівців свого підрозділу до виконання покладених на нього завдань.
 7. вилучати з експлуатації ЗВТ, НЗВТ які не відповідають вимогам та нормативам метрологічної документації.
 8. вносити пропозиції керівництву депо щодо заохочення фахівців які відзначилися, а також про притягнення до відповідальності фахівців які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.
 9. складати проекти наказів та розпоряджень з питань метрології.
 10. вимагати від керівництва підприємства забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А несе відповідальність за:
 1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
 2. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. стан охорони праці, техніки безпеки та дотримання відповідних інструкцій та правил.
 5. стан протипожежної безпеки, утримання та безпечну експлуатацію ЗВТ, НЗВТ.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору