Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Руководство
 4. Должностная инструкция исполнительного директора (укр.)

Должностная инструкция исполнительного директора (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА


I. Загальні положення
 1. Виконавчий Директор Товариства належить до категорії керівників.
 2. Призначення на посаду Виконавчого Директора Товариства та звільнення з неї здійснюється наказом Директора Товариства відповідно до вимог Закону про працю України.
 3. Виконавчий Директор Товариства підпорядковується Директору Товариства.
 4. Виконавчий директор повинен знати:
  - Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Товариства.
  - Профіль, спеціалізацію і особливості структури Товариства.
  - Перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі.
  - Можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни.
  - Порядок розроблення і затвердження планів та програм виробничо-господарської діяльності.
  - Сучасні методи господарювання і управління.
  - Порядок укладання і виконання господарських договорів.
  - Вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і технології відповідно до галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках продукції.
  - Економіку, організацію виробництва, праці і управління.
  - Напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи.
  - Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Представляє Директору Товариства плани фінансово-господарської діяльності, несе персональну відповідальність за їх виконання.
 2. Здійснює господарське управління майном Товариства, без права його відчуження будь-яким способом.
 3. Готує та подає Директору Товариства на затвердження Положення про внутрішні підрозділи Товариства, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності Товариства.
 4. Видає розпорядження, обов'язкові для усіх працівників Товариства, з усіх питань, що віднесені цим наказом до його відання.
 5. Вносить Директору Товариства пропозиції про наймання на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, переведення їх на іншу роботу, застосування стягнень та заохочень.
 6. Готує та подає на затвердження Директору Товариства графіки змін, відпусток та інші документи організаційно-розпорядчого та адміністративно-господарського характеру.
 7. Контролює виконання працівниками службових обов'язків.
 8. Розробляє та подає Директору Товариства на затвердження правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства.
 9. Готує та подає Директору Товариства на затвердження пропозиції про використання фондів розвитку виробництва, соціального розвитку та резервного фонду.
 10. Готує та подає Директору Товариства на затвердження пропозиції щодо цін та тарифів на продукцію і послуги Товариства.
 11. Виконує інші функції, які не суперечать Статуту Товариства, наказу “Про Виконавчого директора товариства” та випливають з статутних цілей та завдань Товариства.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Виконавчий директор товариства має право:
 1. На підставі довіреності, виданої Директором Товариства, діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, а також у загальних судах та спеціалізованих судах (господарських, адміністративних та інших судах, визнаних як спеціалізовані).
 2. Приймати рішення за поданням:
  - про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди підприємству, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;
  - про моральне та матеріальне заохочення працівників, що відзначилися.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Виконавчий директор товариства несе відповідальність:
 1. Несе відповідальність перед Директором Товариства за виконання статутних цілей та завдань, облік і звітність Товариства.
 2. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 3. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 4. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 5. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими нормативними правовими актами. Виконавчий директор не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права.
 6. Виконавчий директор, який недобросовісно використовує майно та кошти товариства у власних інтересах, або в інтересах, протилежних статутним цілям, несе відповідальність в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Ищете работу?

Ищете персонал?

Другие документы

↑ Наверх