UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Охорона, безпека
 4. Посадова інструкція начальника відділу охорони праці (укр.)

Посадова інструкція начальника відділу охорони праці (укр.)

(назва установи, організації)
Затверджую
(уповноважена особа)
(ПІБ, підпис)
"___"_______________20__р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

I. Загальні положення

 1. Начальник відділу охорони праці належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду начальника відділу охорони праці та звільнення з неї здійснюється наказом керівник підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Начальник відділу охорони праці безпосередньо підпорядковується _____________________________.

II. Завдання та обов'язки

Начальник відділу охорони праці:

 1. Здійснює контроль за створенням безпечних та здорових умов праці на підприємстві, проведенням заходів у цій галузі, додержанням чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці.
 2. Організує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з проведення паспортизації санітарно-технічного стану цехів, перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв, здійснює контроль за ефективністю роботи вентиляційних та аспіраційних систем.
 3. Організує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з проведення паспортизації санітарно-технічного стану цехів, перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв, здійснює контроль за ефективністю роботи вентиляційних та аспіраційних систем.
 4. Зупиняє роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих.
 5. Надсилає керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.
 6. Забезпечує участь відділу в розробці та упровадженні більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки та інших засобів захисту, маршрутів безпечного руху транспорту і пішоходів на території підприємства, заходів щодо створення безпечних та здорових умов праці.
 7. Бере участь у розробленні проектів перспективних і річних планів з поліпшення умов праці на підприємстві.
 8. Забезпечує проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки в разі виникнення аварії згідно з чинним типовим положенням, контролює складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці в підрозділах підприємства, правильність складання заявок на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, спецхарчування, запобіжні та захисні пристрої тощо.
 9. Здійснює контроль за витратами асигнувань на охорону праці, додержанням правил і норм охорони праці і виробничої санітарії в проектах підрозділів підприємства, які будуються або реконструюються, нових технологічних процесів, під час установлення устаткування, а також строків випробувань і перевірок правильності експлуатації парових котлів, балонів для стиснених газів, контрольної апаратури, кранів, підйомників та іншого устаткування, графіків замірів виробничого шуму, повітряного середовища, вібрації тощо, виконання розпоряджень органів державного нагляду, міжвідомчого та відомчого контролю за додержанням чинних норм і стандартів з безпеки праці в процесі виробництва.
 10. Подає підрозділам підприємства методичну допомогу в розробленні нових і перегляді застарілих інструкцій та пам'яток з охорони праці, а також складанні програм навчання працівників безпечним методам праці.
 11. Бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму, професійних захворювань, у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення, а також у складанні розділів колективного договору стосовно питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров'я працюючих.
 12. Організує роботу кабінету з охорони праці та пропаганду заходів з охорони праці і виробничої санітарії шляхом проведення лекцій, бесід, улаштування виставок, вітрин, стендів, розповсюдження правил, інструкцій, пам'яток, демонстрації кінофільмів тощо.
 13. Контролює забезпечення додержання правил і норм охорони праці під час проведення практики студентів, учнів професійно-технічних училищ і трудового навчання школярів.
 14. Здійснює зв'язок з медичними установами, науково-дослідними інститутами та іншими організаціями з питань охорони праці і вживає заходів щодо упровадження їх рекомендацій.
 15. Забезпечує складання звітності з охорони праці.
 16. Керує працівниками відділу.

III. Права

Начальник відділу охорони праці має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності відділу.
 2. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 3. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
 4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції про заохочення підпорядкованих йому працівників та про накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.
 5. Давати керівникам структурних підрозділів та фахівцям обов'язкові для виконання вказівки з питань охорони праці.
 6. Залучати для участі у нарадах з питань охорони праці фахівців, співробітників структурних підрозділів та інших організацій.
 7. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

IV. Відповідальність

Начальник відділу охорони праці несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Начальник відділу охорони праці повинен знати:

 1. Закон України "Про охорону праці", розпорядження, накази, постанови, правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи з охорони праці і виробничої санітарії.
 2. Виробничу і організаційну структуру підприємства.
 3. Основні технологічні процеси та режими виробництва.
 4. Устаткування підприємства і принципи його роботи.
 5. Методи вивчення умов праці на робочих місцях.
 6. Організацію роботи з охорони праці і виробничої санітарії.
 7. Систему стандартів безпеки праці.
 8. Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю.
 9. Правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт.
 10. Передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони праці.
 11. Методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці.
 12. Порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці та виробничої санітарії.
 13. Основи економіки, організації виробництва і управління.
 14. Основи трудового законодавства.

VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі фінансової діяльності за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 1. За відсутності начальника відділу охорони праці його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник відділу охорони праці взаємодіє:
  • 2.1. З керівниками всіх структурних підрозділів з питань:
   • - узгодження та візування проектів наказів;
   • - планування та проведення заходів щодо охорони праці;
   • -
  • 2.2. З керівниками всіх технічних та виробничих підрозділів з питань:
  • 2.2.1. Отримання:
   • - інформації про дотримання трудового законодавства;
   • - заявок на висновки по технічних проектах щодо виконання правил техніки безпеки;
   • - відомостей про виробничий травматизм;
   • -
  • 2.2.2. Надання:
   • - інформації про нормативи та стандарти трудового законодавства;
   • - висновків по технічних проектах щодо дотримання правил техніки безпеки;
   • - методичної інформації по забезпеченню техніки безпеки;
   • -
  • 2.3. З__________________ з питань:
  • -
  • 2.4. З__________________ з питань:
  • -
  • 2.5. З__________________ з питань:
  • -


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору