Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Керівництво
  4. Посадова інструкція начальника відділу інновацій (укр.)

  Посадова інструкція начальника відділу інновацій (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ІННОВАЦІЙ


  I. Загальні положення
  1. Начальник відділу інновацій належить до категорії керівників.
  2. Начальник відділу інновацій призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
  3. Начальник відділу інновацій підкоряється безпосередньо директору підприємства, комерційному директору.
  4. На час відсутності начальника відділу інновацій (відрядження, хвороба, відпустка, ін.) його обов'язки виконує особа, призначена в установленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на нього обов'язків.
  5. Повинен знати:
   - Нормативні правові акти;
   - Методичні матеріали по організації маркетингу і оцінці фінансово-економічного стану і ємкості ринку;
   - Методи визначення платоспроможності попиту на продукцію, що випускається, і порядок розробки перспективних і поточних планів виробництва і збуту продукції;
   - Основні технологічні і конструктивні особливості, характеристики і споживчі властивості вироблюваної продукції, її відмінність від вітчизняних і зарубіжних аналогів, переваги і недоліки;
   - Законодавчі методи вивчення ринкової кон'юнктури і розробки прогнозів потреби в продукції;
   - Економіку виробництва;
   - Організацію рекламної справи;
   - Методи вивчення мотивації відношення споживачів до продукції;
   - Умови постачання, зберігання і транспортування продукції;
   - Способи і методи роботи з дилерами, засобами масової інформації;
   - Порядок розгляду і підготовки відповідей на претензії і рекламації споживачів;
   - Правила оформлення збутової і рекламної документації;
   - Стандарти і технічні умови на продукцію підприємства;
   - Основи технології, організації виробництва, праці і управління;
   - Організацію обліку і складання звітності про виконання планів збуту і реалізації продукції;
   - Основи трудового законодавства;
   - Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
  6. В період тимчасової відсутності начальника відділу інновацій, його обов'язки покладаються на заступника начальника відділу.
  7. На посаду начальника відділу інновацій призначається особа, що має вищу професійну (економічну або інженерно-економічну) освіту і стаж роботи за фахом в області маркетингу.
  8. _________________________________________________________________.
  9. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Здійснює розробку маркетингової політики на підприємстві на основі аналізу споживчих властивостей виготовленої продукції , прогнозування споживчого попиту і ринкової кон'юнктури.
  2. Керує проведенням досліджень основних чинників, що формують динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, співвідношення попиту і пропозиції на аналогічні види продукції, технічних і інших споживчих якостей конкуруючої продукції.
  3. Забезпечує участь відділу в складанні перспективних і поточних планів реалізації продукції, визначення нових ринків збуту і нових споживачів продукції.
  4. Координує діяльність всіх функціональних підрозділів по збору і аналізу комерційно-економічної інформації, створенню банку даних по маркетингу продукції підприємства (заявки на постачання, договори на виробництво, наявність запасів, ємкість ринку і т.п.).
  5. Організовує вивчення думки споживачів про продукцію, що випускається підприємством, його впливи на збут продукції і підготовку пропозицій по підвищенню її конкурентоспроможності і якості.
  6. Здійснює контроль за своєчасним усуненням недоліків, вказаних в рекламаціях, що поступають від споживачів, і претензіях, мотивацією певного відношення споживачів до продукції підприємства.
  7. Організовує розробку стратегії проведення рекламних заходів в засобах масової інформації за допомогою зовнішньої, світлової, електронної, поштової реклами, реклами на транспорті, участь в галузевих виставках, ярмарках, виставках-продажах для інформування потенційних показників і розширення ринків збуту.
  8. Готує пропозиції по формуванню фірмового стилю підприємства і фірмового оформлення рекламної продукції.
  9. Здійснює методичне керівництво дилерською службою і її забезпечення всією необхідною технічною і рекламною документацією. Бере участь спільно з іншими відділами в розробці пропозицій і рекомендацій по зміні технічних, економічних і інших характеристик продукції з метою поліпшення її споживчих якостей і стимулювання збуту.
  10. Керує працівниками відділу.
  11. _________________________________________________________________.
  12. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Начальник відділу інновацій має право:
  1. Виконувати доручення і завдання по питанням, що входять в функціональні обов'язки.
  2. Контролювати виконання планових завдань і роботу, а так само своєчасне виконання окремих доручень і завдань підлеглих йому працівників.
  3. Запрошувати і отримувати необхідні матеріали і документи що відносяться до питань діяльності відділу інновацій.
  4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить в компетенцію начальника відділу інновацій.
  5. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях по питаннях що відноситься до виробничої діяльності відділу інновацій.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Начальник відділу інновацій відповідає за:
  1. Результати і ефективність виробничої діяльності відділу іннновацій, забезпечення виконання покладених на відділ функцій.
  2. Забезпечення виконання своїх функціональних обов'язків, а так само роботу підлеглих йому працівників по питаннях виробничої діяльності.
  3. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт відділу.
  4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства.
  5. Неприйняття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежним і іншим правилам тих, що створюють загрозу діяльності підприємства, його працівникам.
  6. Не забезпечення дотримання трудової і виконавської дисципліни працівниками що знаходяться в підпорядкуванні начальника відділу інновацій.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору