Аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Офисный персонал
 4. Должностная инструкция ассистента референта руководителя предприятия (учреждения, организации) (укр.)

Должностная инструкция ассистента референта руководителя предприятия (учреждения, организации) (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АСИСТЕНТА РЕФЕРЕНТА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА (УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ)


I. Загальні положення
 1. Асистент референта керівника підприємства належить до про­фесійної групи «Технічні службовці».
 2. Призначення на посаду асистента референта керівника підприє­мства та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприєм­ства за поданням із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Асистент референта керівника підприємства підпорядковуєть­ся безпосередньо референту керівника підприємства.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


II. Завдання та обов’язки

Асистент референта керівника підприємства:
 1. Бере участь в упровадженні системи взаємозв'язків, застосовує і підтримує її відповідно до встановлених вимог і порядку, які забезпечу­ють координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства й керівниками структурних підрозділів та іншими праців­никами, взаємовідносин керівника підприємства із представниками інших підприємств, партнерами, конкурентами та клієнтами.
 2. За дорученням керівника або його референта готує, опрацьовує відповідні інформаційні матеріали, проекти доповідей, співдоповідей.
 3. Організовує робочий час керівника, розклад його роботи.
 4. Складає щомісячний графік звітів керівників структурних підрозділів про результати господарської діяльності.
 5. Доводить або бере участь у доведенні до відома відповідних праців­ників, служб та сторонніх організацій зміст рішень, прийнятих керівником.
 6. Готує проекти розпорядчої, адміністративної, комерційної, технічної та іншої кореспонденції — запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень тощо.
 7. Готує своєчасне та адресне направлення доручень, розпоряд­жень та наказів керівника підприємства, службової кореспонденції кер­івникам підрозділів та іншим виконавцям.
 8. Здійснює планування та організацію поїздок керівника.
 9. Веде протоколи засідань із застосуванням стенографії чи інших засобів.
 10. Надає секретарю керівника допомогу в прийманні сторонніх відвідувачів чи співробітників, отриманні довідок, запитів та іншої інфор­мації адміністративного, фінансового та організаційного характеру.
 11. За дорученням керівника або референта готує інформаційні, дорадчі, літературно-публіцистичні матеріали відповідного напряму діяльності, підбирає необхідні законодавчо-нормативні, міжвідомчі, відомчі, фірмові, внутрішньофірмові та методичні документи.
 12. За дорученням керівника або референта вступає в ділове спілкування з партнерами через комп'ютерний та телефонний зв'язок.
 13. Допомагає керівнику підприємства у застосуванні відповідних норм етикету під час проведення зустрічей, прийому відвідувачів та гостей.
 14. Бере участь у підготовці для подання у відповідні органи статистичної, науково-технічної та іншої інформації.
 15. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
 16. _____________________________________________________________________.
 17. _____________________________________________________________________.


III. Права

Асистент референта керівника підприємства має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприєм­ства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вноситипропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 6. _____________________________________________________________________.
 7. _____________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Асистент референта керівника підприємства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, *— в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


V. Повинен знати

Асистент референта керівника підприємства повинен знати:
 1. Законодавство України про підприємницьку діяльність.
 2. Основи адміністративного, господарського та трудового права.
 3. Правила ведення документації.
 4. Основи економіки, організації праці, виробництва.
 5. Профіль, спеціалізацію та особливості управління підприємством.
 6. Організаційну, виробничу і соціальну структуру підприємства.
 7. Основи технології виробництва.
 8. Комп'ютерну та офісну техніку.
 9. Технічні засоби реєстрації та оброблення інформації.
 10. Правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо.
 11. Основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин.
 12. Основи вітчизняної культури, звичаї, відповідні стилі літературного та ділового мовлення.
 13. Зарубіжний досвід у відповідній галузі діяльності та в сфері діловодства й стенографії.
 14. Одну або більше іноземних мов.
 15. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 16. _____________________________________________________________________.
 17. _____________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молод­ший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у сфері адмін­істративного менеджменту не менше 1 року.


УЗГОДЖЕНО:
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Создайте лучшее резюме всего за несколько минут и работа Вашей мечты найдется быстрее!

Создать резюме

Ищете работу?

Ищете персонал?

Другие документы

↑ Наверх