Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Кодекс законів про працю України (КЗпП)
  3. Глава V: Час вiдпочинку
  4. Стаття 80. Перенесення щорiчної вiдпустки

  Стаття 80. Перенесення щорiчної вiдпустки

  Щорiчна вiдпустка на вимогу працiвника повинна бути перенесена на iнший перiод у разi:

  1) порушення власником або уповноваженим ним органом термiну письмового повiдомлення працiвника про час надання вiдпустки (частина п'ята статтi 79 цього Кодексу);
  2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробiтної плати працiвнику за час щорiчної вiдпустки (частина третя статтi 115 цього Кодексу).

  Щорiчна вiдпустка повинна бути перенесена на iнший перiод або продовжена у разi:

  1) тимчасової непрацездатностi працiвника, засвiдченої у встановленому порядку;
  2) виконання працiвником державних або громадських обов'язкiв, якщо згiдно iз законодавством вiн пiдлягає звiльненню на цей час вiд основної роботи iз збереженням заробiтної плати;
  3) настання строку вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;
  4) збiгу щорiчної вiдпустки з вiдпусткою у зв'язку з навчанням.

  Щорiчна вiдпустка за iнiцiативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на iнший перiод тiльки за письмовою згодою працiвника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у разi, коли надання щорiчної вiдпустки в ранiше обумовлений перiод може несприятливо вiдбитися на нормальному ходi роботи пiдприємства, установи, органiзацiї, та за умови, що частина вiдпустки тривалiстю не менше 24 календарних днiв буде використана в поточному робочому роцi.

  У разi перенесення щорiчної вiдпустки новий термiн її надання встановлюється за згодою мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення вiдпустки на iнший перiод, настали пiд час її використання, то невикористана частина щорiчної вiдпустки надається пiсля закiнчення дiї причин, якi її перервали, або за згодою сторiн переноситься на iнший перiод з додержанням вимог статтi 12 Закону України "Про вiдпустки" .

  Забороняється ненадання щорiчних вiдпусток повної тривалостi протягом двох рокiв пiдряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам вiком до вiсiмнадцяти рокiв та працiвникам, якi мають право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами чи з особливим характером працi.

  Повернутися до змісту КЗпП
  КЗпП України: всі статті

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору