Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Офісний персонал
 4. Посадова інструкція начальника центру обслуговування споживачів і продажу послуг (укр.)

Посадова інструкція начальника центру обслуговування споживачів і продажу послуг (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ І ПРОДАЖУ ПОСЛУГ


I. Загальні положення
 1. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду начальника центру обслуговування споживачів і продажу послуг та звільнення з неї здійснюється наказом ___________________ за поданням ____________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг підпорядковується безпосередньо __________________.
 4. Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничої діяльності центру.
  - Теорію і практику маркетингу.
  - Методи досліджень та аналізу у галузі маркетингу (виробнича, торгова, рекламна, цінова та інша діяльність).
  - Методи прогнозування та моделювання попиту.
  - Способи і методи рекламування продукції.
  - Правила експлуатації та ремонту технічних засобів, обслуговуваних центром, технічну документацію.
  - «Правила користування місцевим телефонним зв'язком»; «Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком»; «Правила користування телеграфним зв'язком»; «Правила користування проводовим мовленням».
  - Нормативні і законодавчі акти з обігу цінних паперів.
  - Правила взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників.
  - Закон України «Про захист прав споживачів»; Закон України «Про звернення громадян».
  - Порядок укладання договорів.
  - Основи економіки, організації виробництва, праці та управління.
  - Основи трудового законодавства.
  - Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.
 5. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професією не менше 2 років.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує роботу з надання споживачам усіх видів послуг електрозв'язку і виконання розрахунків із споживачами за надані послуги.
 2. Забезпечує на основі кошторисного фінансування виконання плану доходів і витрат.
 3. Забезпечує виконання технологічних функцій у підрозділах центру із дотриманням єдиного технологічного процесу і встановленого рівня якості послуг.
 4. Розробляє і впроваджує заходи для удосконалення існуючих виробничих процесів.
 5. Забезпечує взаємодію з центром інформаційних технологій та технічного забезпечення й іншими центрами.
 6. Забезпечує виконання планово-економічних показників і завдань центру, організацію проведення комплексного економічного аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності центру.
 7. Організовує вивчення попиту і пропозицій споживачів з надання послуг електрозв'язку.
 8. Організовує роботу з цінними паперами, контролює і координує обіг цінних паперів.
 9. Забезпечує постійний контроль за застосуванням тарифів на послуги електрозв'язку і своєчасним надходженням коштів.
 10. Організовує і вдосконалює роботу для зниження рівня дебіторської заборгованості за надані послуги електрозв'язку.
 11. Забезпечує проведення за дорученням підприємства рекламно-інформаційних заходів популяризації всіх видів послуг електрозв'язку.
 12. Забезпечує надання оперативної інформації населенню про рівень тарифів на послуги електрозв'язку і порядок надання послуг.
 13. Забезпечує дотримання працівниками центру існуючих правил, стандартів, наказів, інструкцій, нормативів та інших керівних документів, що діють у галузі зв'язку.
 14. Організовує ведення бухгалтерського обліку коштів, матеріальних, умовних та інших цінностей та облік основних засобів виробництва і капіталовкладень.
 15. Забезпечує надання встановлених форм статистичної, бухгалтерської та іншої звітності, несе відповідальність за надані дані.
 16. Організовує проведення ремонтів обладнання, будівель та придбання необхідних матеріалів для забезпечення виробничої діяльності центру в межах кошторису.
 17. Розглядає скарги на незадовільну роботу засобів електрозв'язку або на надання послуг незадовільної якості та розробляє заходи, спрямовані на усунення причин виникнення скарг.
 18. Створює працівникам належні умови для високопродуктивної праці, впроваджує заходи щодо організації і тарифікації робочих місць.
 19. Видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження.
 20. Укладає від імені підприємства договори та угоди в межах своїх повноважень.
 21. Встановлює працівникам центру розміри тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і премій відповідно до діючих нормативних документів, затверджених підприємством, і в межах доведеного кошторису.
 22. Організовує атестацію робочих місць.
 23. Керує працівниками центру, координує діяльність підрозділів центру і надає їм методичну допомогу.
 24. _________________________________________________________________.
 25. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
 6. Вносити пропозиції про заохочення працівників, які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов'язки.
 7. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 8. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією,— в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності,— в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору