UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Керівництво
 4. Посадова інструкція керівника відділу (укр.)

Посадова інструкція керівника відділу (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ


I. Загальні положення
 1. Керівник відділу належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду керівника відділу та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням __________________________ із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Керівник відділу підпорядковується безпосередньо ___________________________.
 4. За відсутності керівника відділу його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
 5. Курівник відділу у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.
 6. Керівнику відділу підпорядковується персонал відділу.
 7. Розпорядження керівника відділу є обов’язковими для виконання персоналом відділу.
 8. Керівник відділу повинен знати:
  - Закони України, нормативно – правові акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва;
  - накази, розпорядження та інші керівні матеріали з виробничої діяльності відділу;
  - технологію сільськогосподарського виробництва;
  - досягнення науки і передовий досвід у галузі;
  - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
  - економічні методи управління в умовах розширення господарської самостійності;
  - чинні положення про оплату праці і основи її нормування;
  - чинні ціни та стандарти на сільськогосподарську продукцію;
  - законодавство про працю і земельне законодавство;
  - правила експлуатації і можливості застосування ПЕОМ;
  - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - законодавство про охорону навколишнього природного середовища.
 9. На посаду керівника відділу призначається особа, котра має повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр), післядипломну освіту в галузі управління та зі стажем роботи за професією: для спеціаліста – не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує виробничо–господарською діяльністю відділення.
 2. Бере участь у розробленні планових завдань з виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції і забезпечує їх виконання.
 3. Забезпечує вживання заходів інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів,техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва раціонального використання і охорони земельного фонду.
 4. З метою підвищення врожайності сільськогосподарських культурі продуктивності тварин, зростання продуктивності праці й зниження собівартості продукції організовує упровадження інтенсивних технологій виробництва в галузях рослинництва і тваринництва, передових методів вирощування сільськогосподарських культур та продуктивних порід тварин, науково обґрунтованої системи добрив.
 5. Забезпечує механізацію виробничих процесів, виявляє і використовує резерви підвищення продуктивності праці, забезпечує розвиток раціоналізації та винахідництва.
 6. Організовує упровадження заходів з наукової організації праці, збільшення її ефективності і зменшення затрат ручної праці.
 7. Домагається економії трудових і матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції.
 8. Забезпечує упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, застосування чинних положень з оплати праці.
 9. Організовує планування, облік і складання документів установленої звітності з виробничої діяльності відділення.
 10. Бере участь в організації підготовки і підвищення кваліфікації персоналу.
 11. Організовує комунально – побутове обслуговування працівників.
 12. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 13. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.
 14. Проводить виховну роботу в колективі.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права

Керуючий відділенням має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетентності повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
 6. Вносити пропозиції про заохочення працівників , які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.
 7. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.
 8. В межах своєї компетентності підписувати та візувати документи.
 9. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
 10. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Завідувач двору несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах визначених чинним адміністративним , кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору