Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Офісний персонал
 4. Посадова інструкція секретаря-референта (укр.)

Посадова інструкція секретаря-референта (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА


I. Загальні положення
 1. Секретар-референт відноситься до категорії фахівців підприємства, приймається на посаду і звільняється з неї наказом директора підприємства.
 2. Основним завданням секретаря-референта є організаційне та документаційне забезпечення управлінської діяльності.
 3. Секретар-референт підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
 4. У своїй діяльності секретар-референт керується:
  - Законодавчими актами України;
  - Статутом підприємства;
  - Положенням про функціональні служби підприємства;
  - Наказами (вказівками) керівництва підприємства;
  - Нормативно-методичними матеріалами з організації діловодства;
  - Даною посадовою інструкцією.
 5. На посаду секретаря-референта призначається особа з вищою, середньою спеціальною освітою і стажем роботи не менше 1 року, або без стажу (за умови проходження навчання на курсах секретарів-референтів).
 6. Секретар-референт повинен володіти інформацією та матеріалами з питань: - Перспектив розвитку підприємства, його фінансово-господарської діяльності; - Організації роботи з документами, складання документації; - Організації управлінської праці; - Застосування засобів обчислювальної та організаційної техніки; - Перекладу службової документації на іноземну мову комерційного партнера; - Культури праці та службової етики; - Охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює підготовку необхідних документів, забезпечує фінансово-господарську діяльність підприємства.
 2. Забезпечує прийом, облік, реєстрацію, контроль виконання документів, інформаційно-довідкове обслуговування і зберігання документної інформації.
 3. Контролює якість підготовки, правильність складання, узгодження, затвердження документів, що подаються на підпис керівництву підприємства.
 4. Контролює виконанням документів та доручень керівництва, вживає оперативних заходів, спрямованих на своєчасне і якісне їх виконання.
 5. Здійснює організацію підготовки, ухвалення рішень і доведення їх до безпосередніх виконавців. Проводить аналіз довідок і доповідей, що надаються керівництву, дає по них компетентні висновки.
 6. Здійснює оперативний зв'язок зі сторонніми організаціями (як комерційними, так і державними) і окремими громадянами з питань поточної діяльності підприємства (телефон, факс тощо).
 7. Веде прийом відвідувачів.
 8. Виконує роботу з документаційного забезпечення кадрової діяльності підприємства:
  - оформлення наказів по особовому складу;
  - оформлення особових карток форми ____________ чи особистих справ;
  - оформлення трудових книжок;
  - оформлення та ведення трудових контрактів (договорів);
  - оформлення документів на відрядження;
  - оформлення листків непрацездатності;
  - ведення табелю обліку робочого часу;
  - видача довідок про трудовий стаж та зарплату.
 9. Виконує машинописні і копіювально-розмножувальні роботи.
 10. Використовує ПЕОМ як засіб автоматизації документаційного забезпечення підприємства.
 11. Проводить щорічний відбір документів на архівне зберігання або на знищення.
 12. Виконує окремі доручення керівництва за профілем фінансово-господарської діяльності підприємства.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Секретар-референт має право:
 1. Запитувати від функціональних служб необхідні матеріали, а також пояснення про причини затримки виконання завдань і доручень керівництва.
 2. Розглядати документи і направляти їх на виконання керівникам і спеціалістам підприємства.
 3. Вимагати від виконавців доопрацювання документів, підготовлених з порушенням встановлених правил їх складання та оформлення, міжнародних правил оформлення документів (ISO).
 4. Візувати документи управлінської діяльності в рамках своєї компетенції.
 5. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню документаційного забезпечення діяльності підприємства, удосконалення форм і методів управлінської праці на основі застосування електронної техніки.
 6. Вимагати від керівництва створення нормальних умов для виконання службових обов'язків і збереження всіх документів, що утворюються в діяльності підприємства.
 7. Працювати з документами, що мають гриф "ДСК" або "Конфіденційно".
 8. Приймати рішення в межах своєї компетенції.
 9. Взаємодіяти з усіма службами (співробітниками) підприємства з питань перевірки виконання документів і представлення необхідної інформації керівництву.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Секретар-референт несе відповідальність за:
 1. Якість документів, що надаються на підпис керівництву підприємства.
 2. Недбале, халатне відношення до реєстрації та ведення документів.
 3. Збереження документації, розголошення відомостей, що мають гриф "Конфіденційно" або "КТ".
 4. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 5. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 6. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору