UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Керівництво
 4. Посадова інструкція начальника цеху (ділянки) (укр.)

Посадова інструкція начальника цеху (ділянки) (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ (ДІЛЯНКИ)


I. Загальні положення
 1. Начальник цеху (ділянки) безпосередньо підпорядкований _________________.
 2. Начальник цеху (ділянки) виконує вказівки _________________.
 3. Начальник цеху (ділянки) заміщає _________________.
 4. Начальника цеху (ділянки) заміщає _________________.
 5. Начальник цеху (ділянки) призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства (за погодженням з керівником підрозділу).
 6. Начальник цеху (ділянки) повинен знати:
  - організаційно-розпорядчі документи, нормативні та методичні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності цеху;
  - перспективи технічного розвитку підприємства і цеху;
  - технічні вимоги до продукції цеху (дільниці), технологію її виробництва;
  - обладнання цеху та правила його технічної експлуатації;
  - порядок і методи техніко-економічного та поточного виробничого планування;
  - форми і методи виробничо-господарської діяльності цеху (ділянки);
  - чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання;
  - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в області виробництва аналогічної продукції;
  - основи економіки, організації праці, виробництва і управління;
  - основи трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці.
 7. На посаду начальника цеху призначається особа, яка має вищу професійну (технічну) освіту і стаж роботи за фахом на інженерно-технічних посадах не менше 3 років, або середню професійну (технічну) освіту і стаж роботи за фахом на інженерно-технічних посадах не менше 5 років.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху (ділянки).
 2. Забезпечує виконання виробничих завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, ефективне використання основних і оборотних коштів.
 3. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів ресурсів, впровадження прогресивних форм організації праці, атестації та раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення продуктивності праці та зниження витрат виробництва.
 4. Організовує поточне виробниче планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху (дільниці), роботу з впровадження нових форм господарювання, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та поширення передових прийомів і методів праці, вивченню та впровадженню передового вітчизняного та зарубіжного досвіду конструювання і технології виробництва аналогічної продукції, розвитку раціоналізації та винахідництва.
 5. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працюючим пільг за умовами праці.
 6. Координує роботу майстрів і цехових служб.
 7. Здійснює підбір кадрів робітників і службовців, їх розстановку та доцільне використання.
 8. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці і техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 9. Представляє пропозиції про заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, застосуванні при необхідності заходів матеріального впливу.
 10. Організовує роботу з підвищення кваліфікації робітників і службовців цеху, проводить виховну роботу в колективі.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник цеху (ділянки) має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 2. Контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому службами та підрозділами.
 3. Запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питань своєї діяльності та діяльності підпорядкованих йому служб і підрозділів.
 4. Взаємодіяти з іншими підприємствами, організаціями та установами з виробничих та інших питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 5. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 6. Подавати на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими цією інструкцією обов'язками.
 7. Виносити на розгляд керівника пропозиції про призначення, переведення та звільнення з займаних посад працівників підлеглого підрозділу, пропозиції щодо заохочення працівників, накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.
 8. Доповідати керівнику про всі виявлені порушення і недоліки в зв'язку з виконуваною роботою.
 9. Спілкуватися з представниками преси, передавати службову інформацію в інші організації як співробітник підприємства:
  - тільки з дозволу безпосереднього керівника;
  - в рамках виконуваних функцій за посадою;
  - з усіх питань, що належать до сфери діяльності на підприємстві.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник цеху (ділянки) несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, визначених трудовим законодавством України.
 2. Порушення правил і положень, що регламентують діяльність підприємства.
 3. При переході на іншу роботу або звільнення з посади Начальник цеху (ділянки) відповідальний за належну і своєчасну здачу справ особі, що вступає в дану посаду, а в разі відсутності такого, особі, яка його замінює або безпосередньо своєму керівникові.
 4. Правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 5. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.
 6. Недотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
 7. Невиконання правил внутрішнього розпорядку, правил ТБ та протипожежної безпеки.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору