Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Наука, освіта, переклади
  4. Посадова інструкція перекладача (укр.)

  Посадова інструкція перекладача (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЧА


  I. Загальні положення
  1. Перекладач відноситься до категорії фахівців.
  2. Кваліфікаційні вимоги:
   - Перекладач - вища професійна освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи;
   - Перекладач II категорії - вища педагогічна освіта і стаж роботи на посаді перекладача не менше 3 років;
   - Перекладач I категорії - вища педагогічна освіта і стаж роботи на посаді перекладача II категорії не менше 3 років.
  3. Призначення на посаду перекладача та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства.
  4. Перекладач повинен знати:
   - Іноземну мову;
   - Методику науково-технічного перекладу;
   - Чинну систему координації перекладів;
   - Спеціалізацію діяльності підприємства;
   - Термінологію за тематикою перекладів українською та іноземними мовами;
   - Словники, термінологічні стандарти, збірники і довідники;
   - Основи наукового літературного редагування;
   - Граматику і стилістику української та іноземної мови;
   - Основи економіки, організації праці та управління;
   - Законодавство про працю;
   - Правила внутрішнього трудового розпорядку;
   - Правила і норми охорони праці.
  5. Перекладач підпорядковується директору підприємства; керівнику відповідного структурного підрозділу; іншій посадовій особі.
  6. На час відсутності перекладача (відпустка, хвороба, тощо) його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора підприємства, яке несе відповідальність за належне їх виконання.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Перекладає наукову, технічну, суспільно-політичну, економічну та іншу спеціальну літературу, патентні описи, нормативно-технічну і товаросупровідну документацію, матеріали листування із зарубіжними організаціями, а також матеріали конференцій, нарад, семінарів і т.п.
  2. Виконує у встановлені терміни усні і письмові, повні і скорочені переклади, забезпечуючи при цьому точну відповідність перекладів лексичному, стилістичному і смисловому змісту оригіналів, дотримання встановлених вимог відносно наукових і технічних термінів і визначень.
  3. Здійснює редагування перекладів.
  4. Готує анотації та реферати іноземної літератури і науково-технічної документації.
  5. Бере участь у складанні тематичних оглядів за зарубіжними матеріалами.
  6. Веде роботу з уніфікації термінів, удосконалення понять і визначень по тематиці перекладів по відповідних галузях економіки, науки і техніки, облік і систематизацію виконаних перекладів, анотацій, рефератів.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Перекладач має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
  2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові В межах своєї компетенції.
  6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
  7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
  8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
  9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
  10. _________________________________________________________________.
  11. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Перекладач несе відповідальність за:
  1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
  2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору