Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Офісний персонал
  4. Посадова інструкція менеджера з персоналу відділу кадрів (укр.)

  Посадова інструкція менеджера з персоналу відділу кадрів (укр.)

  (назва установи, організації)
  Затверджую
  (уповноважена особа)
  (ПІБ, підпис)
  "___"_______________20__р.

  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА З ПЕРСОНАЛУ ВІДДІЛУ КАДРІВ

  I. Загальні положення

  1. Менеджер з персоналу призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства _________________ за поданням начальника відділу.
  2. Менеджер з персоналу підпорядкований начальнику відділу.
  3. У своїй діяльності менеджер з персоналу керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, статутом підприємства, положенням про Відділ кадрів, правилами внутрішнього трудового розпорядку і іншими нормативними актами, а також цією Інструкцією.

  II. Завдання та обов’язки

  Менеджер з персоналу:

  1. організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства, установи, організації та конкретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу;
  2. забезпечує роботу з укомплектування підприємства, установи, організації працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника;
  3. безпосередньо бере участь у розробленні бізнес-планів у частині забезпечення трудовими ресурсами з урахуванням перспектив розвитку підприємства, змін у складі працівників через впровадження нової техніки і технології;
  4. вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами;
  5. організовує роботу з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі планів економічного і соціального розвитку підприємства;
  6. розроблює та реалізовує комплекс програм щодо роботи з персоналом із питань найму, звільнення, переводу робітників, залучення та закріплення працівників з урахуванням перспектив їх професійного захисту та розширення самостійності у сучасних економічних умовах;
  7. інформує та консультує керівників різних рівнів з питань організації управління персоналом;
  8. очолює роботу з організації навчання персоналу, підготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації ділової кар’єри працівників;
  9. організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад;
  10. забезпечує створення нормативно-методичної бази управління персоналом та практичне впровадження методичних і нормативних розробок;
  11. організовує розроблення та вжиття заходів щодо удосконалення управління персоналом, контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів та розпоряджень з питань роботи з кадрами;
  12. бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів та конфліктів;
  13. контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом. Забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку;
  14. організовує проведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток;
  15. контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
  16. забезпечує складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом.

  III. Права

  Менеджер з персоналу має право:

  1. представляти підприємство в інших організаціях з питань, які входять до компетенції Відділу за дорученням директора підприємства, його заступника або начальника відділу;
  2. одержувати у встановленому порядку від працівників апарату управління підприємства інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на Відділ обов’язків;
  3. перевіряти роботу з кадрів у структурних підрозділах апарату управління підприємства;
  4. вносити пропозиції начальнику відділу щодо заходів покращення роботи з кадрами.

  IV. Відповідальність

  Менеджер з персоналу несе відповідальність за якісне та своєчасне виконанням покладених доручень начальника відділу; виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку, завдань та обов’язків покладених на нього цією Інструкцією.

  V. Повинен знати

  Менеджер з персоналу повинен знати:

  1. законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали, які реґламентують діяльність підприємства, установи, організації з управління персоналом;
  2. цілі, стратегію розвитку та бізнес-план підприємства;
  3. трудове законодавство;
  4. основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу;
  5. кон’юнктуру ринку праці та освітніх послуг;
  6. методику планування і прогнозування потреби персоналу;
  7. методи аналізу кількісного та якісного складу працюючих;
  8. сучасні концепції управління персоналом;
  9. систему стандартів з праці, трудових і соціальних нормативів;
  10. основи технології виробництва та перспективи розвитку, структуру управління та кадровий склад;
  11. основи соціології та психології праці;
  12. етику ділового спілкування;
  13. передові технології кадрової роботи, стандарти та уніфіковані форми кадрової документації;
  14. методи оброблення інформації із застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки;
  15. правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

  VI. Кваліфікаційні вимоги

  Менеджером з персоналу призначається особа, яка має повну вищу освіту напряму підготовки "Менеджмент" (маґістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) і стаж роботи за фахом – не менше 2 років та післядипломну освіта за напрямом “Менеджмент”.

  VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

  1. У відділі організації праці отримує штатний розпис і зміни до нього та зміни в структурі підприємства.
  2. Отримує від інспектора з кадрів необхідні матеріали для виконання функціональних завдань та обов’язків.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору