UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Офісний персонал
 4. Посадова інструкція менеджера з персоналу відділу кадрів (укр.)

Посадова інструкція менеджера з персоналу відділу кадрів (укр.)

(назва установи, організації)
Затверджую
(уповноважена особа)
(ПІБ, підпис)
"___"_______________20__р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА З ПЕРСОНАЛУ ВІДДІЛУ КАДРІВ

I. Загальні положення

 1. Менеджер з персоналу призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства _________________ за поданням начальника відділу.
 2. Менеджер з персоналу підпорядкований начальнику відділу.
 3. У своїй діяльності менеджер з персоналу керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, статутом підприємства, положенням про Відділ кадрів, правилами внутрішнього трудового розпорядку і іншими нормативними актами, а також цією Інструкцією.

II. Завдання та обов’язки

Менеджер з персоналу:

 1. організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства, установи, організації та конкретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу;
 2. забезпечує роботу з укомплектування підприємства, установи, організації працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника;
 3. безпосередньо бере участь у розробленні бізнес-планів у частині забезпечення трудовими ресурсами з урахуванням перспектив розвитку підприємства, змін у складі працівників через впровадження нової техніки і технології;
 4. вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами;
 5. організовує роботу з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі планів економічного і соціального розвитку підприємства;
 6. розроблює та реалізовує комплекс програм щодо роботи з персоналом із питань найму, звільнення, переводу робітників, залучення та закріплення працівників з урахуванням перспектив їх професійного захисту та розширення самостійності у сучасних економічних умовах;
 7. інформує та консультує керівників різних рівнів з питань організації управління персоналом;
 8. очолює роботу з організації навчання персоналу, підготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації ділової кар’єри працівників;
 9. організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад;
 10. забезпечує створення нормативно-методичної бази управління персоналом та практичне впровадження методичних і нормативних розробок;
 11. організовує розроблення та вжиття заходів щодо удосконалення управління персоналом, контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів та розпоряджень з питань роботи з кадрами;
 12. бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів та конфліктів;
 13. контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом. Забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку;
 14. організовує проведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток;
 15. контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
 16. забезпечує складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом.

III. Права

Менеджер з персоналу має право:

 1. представляти підприємство в інших організаціях з питань, які входять до компетенції Відділу за дорученням директора підприємства, його заступника або начальника відділу;
 2. одержувати у встановленому порядку від працівників апарату управління підприємства інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на Відділ обов’язків;
 3. перевіряти роботу з кадрів у структурних підрозділах апарату управління підприємства;
 4. вносити пропозиції начальнику відділу щодо заходів покращення роботи з кадрами.

IV. Відповідальність

Менеджер з персоналу несе відповідальність за якісне та своєчасне виконанням покладених доручень начальника відділу; виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку, завдань та обов’язків покладених на нього цією Інструкцією.

V. Повинен знати

Менеджер з персоналу повинен знати:

 1. законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали, які реґламентують діяльність підприємства, установи, організації з управління персоналом;
 2. цілі, стратегію розвитку та бізнес-план підприємства;
 3. трудове законодавство;
 4. основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу;
 5. кон’юнктуру ринку праці та освітніх послуг;
 6. методику планування і прогнозування потреби персоналу;
 7. методи аналізу кількісного та якісного складу працюючих;
 8. сучасні концепції управління персоналом;
 9. систему стандартів з праці, трудових і соціальних нормативів;
 10. основи технології виробництва та перспективи розвитку, структуру управління та кадровий склад;
 11. основи соціології та психології праці;
 12. етику ділового спілкування;
 13. передові технології кадрової роботи, стандарти та уніфіковані форми кадрової документації;
 14. методи оброблення інформації із застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки;
 15. правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

VI. Кваліфікаційні вимоги

Менеджером з персоналу призначається особа, яка має повну вищу освіту напряму підготовки "Менеджмент" (маґістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) і стаж роботи за фахом – не менше 2 років та післядипломну освіта за напрямом “Менеджмент”.

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 1. У відділі організації праці отримує штатний розпис і зміни до нього та зміни в структурі підприємства.
 2. Отримує від інспектора з кадрів необхідні матеріали для виконання функціональних завдань та обов’язків.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору